KONWENCJA O WSPÓLNEJ PROCEDURZE TRANZYTOWEJ

KONWENCJA O WSPÓLNEJ PROCEDURZE TRANZYTOWEJ / Конвенция об общем транзите на польском языкеREPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA FINLANDII, REPUBLIKA ISLANDII, KRÓLESTWO NORWEGII, KRÓLESTWO SZWECJI I KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

zwane dalej „krajami EFTA”,

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

zwana dalej „Wspólnotą”,

OPIERAJĄC SIĘ na umowach o Wolnym Handlu między Wspólnotą a poszczególnymi krajami EFTA,

OPIERAJĄC SIĘ na Wspólnej Deklaracji przyjętej przez Ministrów krajów EFTA i Państw Członkowskich Wspólnoty, jak również przez Komisję Wspólnot Europejskich w dniu 9 kwietnia 1984 roku w Luksemburgu, zawierającym proklamację utworzenia Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, w szczególności w celu uproszczenia formalności granicznych i reguł pochodzenia towarów,

OPIERAJĄC SIĘ na zawartej między krajami EFTA a Wspólnotą Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, na mocy której wprowadzony został dla tego obrotu jednolity dokument administracyjny,

MAJĄC NA UWADZE, że stosowanie tego jednolitego dokumentu w ramach wspólnej procedury tranzytowej do przewozu towarów między Wspólnotą a krajami EFTA, jak również między poszczególnymi krajami EFTA, spowodowałoby uproszczenie,

MAJĄC NA UWADZE, że cel ten najlepiej może być osiągnięty przez rozszerzenie procedury tranzytowej, stosowanej obecnie do przewozu towarów wewnątrz Wspólnoty, między Wspólnotą a Austrią i Szwajcarią, jak również między Austrią a Szwajcarią, na te kraje EFTA, które jeszcze jej nie stosują,

MAJĄC NA UWADZE, że między Finlandią, Norwegią a Szwecją mają zastosowanie także Nordyckie Uregulowania Tranzytowe,

POSTANOWIŁY zawrzeć następującą Konwencję:

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Niniejsza Konwencja ustanawia środki dotyczące przewozu towarów między Wspólnotą a krajami EFTA, jak również między poszczególnymi krajami EFTA; w tym celu wprowadza się wspólną procedurę tranzytową, w ramach której towary bez względu na ich rodzaj i pochodzenie, mogą być w danym wypadku również przeładowywane, wysyłane dalej lub składowane.

2. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej Konwencji, w szczególności tych dotyczących składania zabezpieczenia, przewozy towarów wewnątrz Wspólnoty traktowane są jako dokonywane w procedurze tranzytu wspólnotowego.

3. Z zastrzeżeniem artykułów 7-12, postanowienia dotyczące wspólnej procedury tranzytowej zawarte są w dodatkach I i II do niniejszej Konwencji.

4. Zgłoszenia tranzytowe i dokumenty tranzytowe dla wspólnej procedury tranzytowej odpowiadają wzorom określonym w dodatku III i są wystawiane zgodnie z postanowieniami tego dodatku.

Artykuł 2

1. Wspólna procedura tranzytowa określana jest dalej, w zależności od wypadku, jako procedura T1 lub T2.

2. Procedura T1 może być stosowana do wszystkich towarów przewożonych zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ustęp 1.

3. Procedurę T2 stosuje się w odniesieniu do towarów przewożonych zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ustęp 1 przy spełnieniu następujących przesłanek:

a) we Wspólnocie, jedynie gdy towary spełniają warunki ustanowione w artykułach 9 i 10 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz nie podlegają celnym formalnościom wywozowym w celu przyznania refundacji wywozowych dla państw trzecich, zgodnie z założeniami wspólnej polityki rolnej, lub gdy towary objęte są Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz są, na warunkach tego Traktatu, dopuszczone do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty;

b) w kraju EFTA, tylko wówczas, gdy towary przybyły do tego państwa w procedurze T2 i przy spełnieniu specjalnych warunków ustanowionych w artykule 9 wysyłane są dalej.

4. Specjalne warunki ustanowione w niniejszej Konwencji, jakie muszą zostać spełnione dla objęcia towarów procedurą T2, dotyczą także wystawiania dokumentów T2L potwierdzających wspólnotowy status towarów; towary, dla których został wystawiony taki dokument, będą traktowane w ten sam sposób, jak towary przewożone w procedurze T2, przy czym jednakże dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów nie musi towarzyszyć towarom.

Artykuł 3

1. Do celów Konwencji następujące wyrazy oznaczają:

a) „tranzyt”: procedurę celną, w której towary przewożone są pod kontrolą celną z urzędu celnego w jednym kraju do urzędu celnego w tym samym lub innym kraju, przy czym przekraczana jest przynajmniej jedna granica;

b) „kraj”: jakikolwiek kraj EFTA oraz jakiekolwiek Państwo Członkowskie Wspólnoty;

c) „państwo trzecie”: każde państwo, które nie jest krajem EFTA ani Państwem Członkowskim Wspólnoty.

2. Przy stosowaniu, ustanowionych niniejszą Konwencją, zasad dotyczących procedury T1 lub T2 kraje EFTA, jak również Wspólnota i jej Państwa Członkowskie mają te same prawa i obowiązki.

Artykuł 4

1. Niniejsza Konwencja pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, w szczególności procedury TIR oraz Manifestu Reńskiego z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów między dwoma miejscami położonymi we Wspólnocie, jak również z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń dotyczących wystawiania dokumentów T2L potwierdzających wspólnotowy status towarów.

2. Niniejsza Konwencja obowiązuje również bez uszczerbku dla:

a) przewozów towarów objętych procedurą odprawy czasowej; i

b) porozumień o ruchu granicznym.

Artykuł 5

Jeżeli między Umawiającymi się Stronami a państwem trzecim brak jest umowy, na mocy której towary przewożone między Umawiającymi się Stronami mogą być przewożone w procedurze T1 lub T2 przez to państwo trzecie, taka procedura może być zastosowana do przewozu towarów przez to państwo trzecie tylko wówczas, gdy przewóz ten dokonywany jest z zastosowaniem jednego dokumentu przewozowego, wystawionego na obszarze Umawiającej się Strony; działanie tej procedury jest zawieszone na obszarze państwa trzeciego.

Artykuł 6

O ile zapewniona jest realizacja środków odnoszących się w danym wypadku do towarów, kraje mogą, w drodze dwustronnych lub wielostronnych porozumień, wprowadzić między sobą procedury uproszczone w ramach procedury T1 lub T2. O tego rodzaju porozumieniach należy poinformować Komisję Wspólnot Europejskich, która informuje pozostałe kraje.

Stosowanie procedury tranzytowej

Artykuł 7

1. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszej Konwencji, właściwe urzędy celne krajów EFTA są upoważnione do pełnienia zadań urzędów wyjścia, urzędów celnych tranzytowych, urzędów przeznaczenia i urzędów składania gwarancji.

2. Właściwe urzędy celne Państw Członkowskich Wspólnoty są upoważnione do wystawiania dokumentów tranzytowych T1 i T2 dla urzędów przeznaczenia w krajach EFTA. Z zastrzeżeniem jakichkolwiek postanowień szczególnych niniejszej Konwencji urzędy te są również upoważnione do wystawiania dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów wysyłanych do kraju EFTA.

3. Jeżeli zestawionych jest kilka przesyłek towarowych, które przewożone są jako przesyłka zbiorcza jednym środkiem transportu w rozumieniu artykułu 16 ustęp 2 dodatku I, w jednej procedurze T1 lub T2, przez jednego głównego zobowiązanego, z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia, dla tego samego odbiorcy, Umawiająca się Strona może wymagać, aby dla tych przesyłek - oprócz uzasadnionych wypadków wyjątkowych - złożone zostało jedno zgłoszenie tranzytowe T1 lub T2, do którego dołączone są odpowiednie wykazy załadunkowe.

4. Nie naruszając, istniejącego w danym wypadku, obowiązku potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, osoba wypełniająca formalności wywozowe w granicznym urzędzie celnym Umawiającej się Strony nie może zostać zobowiązana do zgłoszenia towarów do procedury T1 lub T2, niezależnie od tego, jaką procedurą celną towary te mają być objęte w sąsiednim granicznym urzędzie celnym.

5. Nie naruszając, istniejącego w danym wypadku, obowiązku potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, graniczny urząd celny Umawiającej się Strony, w którym wypełniane są formalności wywozowe, może odmówić dokonania odprawy towarów do procedury T1 lub T2, jeżeli procedura ta ma być zakończona w sąsiednim granicznym urzędzie celnym.

Artykuł 8

Przy przewozach towarów z zastosowaniem dokumentów tranzytowych T1 lub T2, w szczególności przy podziale, przeładunku lub zestawianiu przesyłek, towary nie mogą być doładowywane, wyładowywane lub zamieniane.

Artykuł 9

1. Towary, które zostały przywiezione do kraju EFTA w procedurze T2 i mogą być wysłane dalej w tej procedurze, muszą pozostawać przez cały czas pod kontrolą organów celnych tego kraju w celu zapewnienia niezmienności ich tożsamości i stanu.

2. Jeżeli takie towary wysyłane są dalej z kraju EFTA, w którym były objęte inną procedurą celną niż procedura tranzytowa lub procedura składu celnego, procedura T2 nie może zostać zastosowana.

Nie dotyczy to jednakże towarów, które odprawione są czasowo w celu wystawienia na targach lub innych podobnych imprezach publicznych i zostały poddane tylko takim czynnościom, które były niezbędne do utrzymania ich w niezmienionym stanie lub podziału przesyłki.

3. Jeżeli towary po ich składowaniu w procedurze składu celnego wysyłane są dalej z kraju EFTA, procedura T2 może być zastosowana tylko przy spełnieniu następujących przesłanek:

- okres składowania nie przekroczył pięciu lat; dla towarów z działów 1-24 Nomenklatury dla klasyfikacji towarów w Taryfach Celnych (Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów z dnia 14 czerwca 1983 r.); okres ten jest jednak ograniczony do sześciu miesięcy;

- towary były składowane w specjalnych pomieszczeniach i były poddane tylko takim czynnościom, które były niezbędne do utrzymania ich w niezmienionym stanie lub podziału przesyłki i nie zostały przy tym zamienione opakowania;

- czynności te były dokonywane pod dozorem celnym.

4. Wszystkie dokumenty tranzytowe T2 i T2L wystawiane przez urząd celny kraju EFTA, muszą zawierać odniesienie do odpowiednich dokumentów tranzytowych T2 lub T2L, na podstawie których towary przybyły do danego kraju EFTA, oraz zostać opatrzone wszelkimi adnotacjami szczególnymi, które były zawarte w tamtych dokumentach.

Artykuł 10

1. O ile postanowienia ustępu 2 lub dodatków nie stanowią inaczej, dla wszystkich procedur T1 lub T2 należy składać zabezpieczenie ważne we wszystkich krajach, których dotyczy dana operacja.

2. Postanowienia ustępu 1 nie naruszają prawa:

a) Umawiających się stron do zawierania między sobą porozumień w sprawie odstąpienia od wymogu składania zabezpieczenia przy procedurze T1 lub T2 przebiegającej tylko przez ich obszar;

b) odstąpienia od wymogu składania zabezpieczenia dla odcinków procedury T1 lub T2 między urzędem wyjścia a pierwszym urzędem tranzytowym.

3. W celu stosowania gwarancji ryczałtowej zgodnie z postanowieniami dodatków I i II do niniejszej Konwencji, jako „ECU” obowiązuje równowartość następujących kwot:

0,719 marki niemieckiej,

0,0878 funta szterlinga,

1,31 franka francuskiego,

140 lirów włoskich,

0,256 guldena holenderskiego,

3,71 franka belgijskiego,

0,14 franka luksemburskiego,

0,219 korony duńskiej,

0,00871 funta irlandzkiego,

1,15 drachmy greckiej.

Wartość ECU w danej walucie odpowiada sumie równowartości kwot podanych wyżej w tej walucie.

Artykuł 11

1. Zapewnienie tożsamości towarów dokonywane jest z zasady przez nałożenie zamknięć.

2. Nałożenie zamknięć następuje:

a) przez nałożenie zamknięć na przestrzeń ładunkową, jeżeli środek transportu został już dopuszczony na podstawie innych przepisów lub uznany przez urząd wyjścia jako odpowiedni do nałożenia takich zamknięć;

b) w pozostałych wypadkach przez nałożenie zamknięć na opakowanie.

3. Jako odpowiednie do nałożenia zamknięć mogą być uznane środki transportu:

a) na które zamknięcia mogą być nałożone w sposób prosty i skuteczny;

b) które są tak zbudowane, że żadne towary nie mogą być wyjęte lub dołożone bez pozostawienia widocznych śladów wyłamania lub naruszenia zamknięć;

c) które nie zawierają żadnych schowków, gdzie mogłyby być ukryte towary;

d) których przestrzenie ładunkowe są łatwo dostępne dla kontroli właściwych organów.

4. Urząd wyjścia może odstąpić od nałożenia zamknięć, jeżeli tożsamość towarów może być stwierdzona przez ich opis w zgłoszeniu T1 lub T2 lub w załączonych dokumentach, z uwzględnieniem ewentualnych innych środków służących zapewnieniu tożsamości.

Artykuł 12

1. Do czasu uzgodnienia procedury wymiany danych statystycznych, zapewniającej krajom EFTA i Państwom Członkowskim Wspólnoty dane niezbędne do sporządzania statystyki tranzytu, do celów statystycznych należy składać dodatkowy egzemplarz nr 4 dokumentów tranzytowych T1 i T2 w niżej wymienionych urzędach celnych, chyba że Umawiająca się Strona nie wymaga jego przedłożenia:

a) w pierwszym urzędzie celnym tranzytowym każdego kraju EFTA;

b) w pierwszym urzędzie celnym tranzytowym Wspólnoty, jeżeli towary przewożone są w procedurze T1 lub T2, która zaczęła się w kraju EFTA.

2. Egzemplarz dodatkowy, określony w ustępie 1, nie jest jednakże wymagany, jeżeli towary przewożone są zgodnie z postanowieniami zawartymi w tytule IV dział I dodatku II.

3. Główny zobowiązany lub jego upoważniony przedstawiciel, na żądanie krajowych urzędów właściwych w sprawach statystyki tranzytu, udzielają wszelkich informacji związanych z dokumentami tranzytowymi T1 lub T2, niezbędnych do celów statystycznych.

Pomoc urzędowa

Artykuł 13

1. Organy celne zainteresowanych krajów udzielają sobie wzajemnie wszelkich dostępnych informacji, które są niezbędne do kontroli prawidłowego stosowania niniejszej Konwencji.

2. O ile jest to niezbędne, organy celne zainteresowanych krajów powiadamiają się wzajemnie o wszelkich ustaleniach, pismach, sprawozdaniach, protokołach i informacjach, które dotyczą przewozów towarów w procedurze T1 lub T2, jak również o wszelkich nieprawidłowościach i naruszeniach postanowień, mających związek z tymi procedurami.

O ile jest to niezbędne, informują się również wzajemnie o wszelkich ustaleniach związanych z towarami, w odniesieniu do których przewidziana jest pomoc urzędowa i które objęte były procedurą składu celnego.

3. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia postanowień odnośnie do towarów, które z jednego kraju lub po tranzycie przez ten kraj, lub po składowaniu w składzie celnym zostały wwiezione do innego kraju, właściwe organy zainteresowanych krajów udzielają sobie wzajemnie, na wniosek, informacji o:

a) szczegółach dotyczących przewozu towarów, jeżeli dane towary:

- przybyły do kraju, do którego skierowano wniosek, na podstawie dokumentu tranzytowego T1, T2 lub T2L, niezależnie od rodzaju ich dalszego transportu, lub

- niezależnie od sposobu ich przybycia do tego kraju zostały stamtąd wysłane dalej na podstawie dokumentu tranzytowego T1 lub T2 bądź dokumentu potwierdzającego wspólnotowy status towarów:

b) szczegółach dotyczących składowania w składzie celnym, jeżeli dane towary przybyły do tego kraju na podstawie dokumentu tranzytowego T2 lub T2L, lub jeżeli zostały stamtąd wysłane dalej na podstawie dokumentu tranzytowego T2 lub T2L.

4. We wniosku sporządzonym stosownie do postanowień ustępów 1-3 należy podać, do jakiego wypadku bądź wypadków się on odnosi.

5. Jeżeli właściwe organy danego kraju zwracają się o udzielenie pomocy urzędowej, jakiej same nie mogłyby udzielić, gdyby zostały o to poproszone, powinny one w swoim wniosku wskazać na tę okoliczność. W takim wypadku udzielenie pomocy urzędowej pozostawia się uznaniu właściwych organów, do których zwrócono się o udzielenie pomocy.

6. Informacje otrzymane stosownie do postanowień ustępów 1-3 mogą być wykorzystane tylko do celów niniejszej Konwencji i podlegają takiej ochronie, jaką postanowienia prawa wewnętrznego kraju, który je otrzymał, zapewniają informacjom tego rodzaju. Informacje te mogą zostać wykorzystane w inny sposób tylko za pisemną zgodą organów celnych, które informacji udzieliły i z zastrzeżeniem ograniczeń zarządzonych przez te organy.

Komisja Mieszana

Artykuł 14

1. Ustanawia się Komisję Mieszaną, w którym reprezentowana jest każda Umawiająca się Strona niniejszej Konwencji.

2. Komisja Mieszana działa we wzajemnym porozumieniu.

3. Komisja Mieszana zbiera się w razie potrzeby, jednakże przynajmniej raz w roku. Każda z Umawiających się Stron może wnioskować o zwołanie posiedzenia.

4. Komisja Mieszana ustala swój regulamin wewnętrzny, który reguluje między innymi tryb zwoływania posiedzeń, jak również powoływanie przewodniczącego i czas trwania jego kadencji.

5. Komisja Mieszana może tworzyć podkomisje i grupy robocze do pomocy przy wypełnianiu jej zadań.

Artykuł 15

1. Zadaniem Komisji Mieszanej jest administrowanie niniejszą Konwencją i zapewnienie jej prawidłowej realizacji. W tym celu Komisja Mieszana powinna być informowana w regularnych odstępach czasu przez Umawiające się Strony o praktycznych doświadczeniach wynikających z realizacji niniejszej Konwencji; Komisja Mieszana wydaje zalecenia oraz podejmuje decyzje w wypadkach przewidzianych w ustępie 3.

2. Komisja Mieszana zaleca w szczególności:

a) zmiany niniejszej Konwencji, z wyjątkiem zmian w rozumieniu ustępu 3;

b) wszystkie inne środki, które są niezbędne do realizacji niniejszej Konwencji.

3. Komisja Mieszana uchwala w drodze decyzji:

a) zmiany dodatków;

b) zmiany definicji ECU zawartej w artykule 10 ustęp 3;

c) inne zmiany niniejszej Konwencji, które okażą się konieczne na skutek zmian dodatków;

d) środki podejmowane zgodnie z artykułem 28 ustęp 3 dodatku I;

e) środki przejściowe w wypadku przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Wspólnoty.

Wyżej wymienione decyzje realizowane będą przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnym ustawodawstwem.

4. Jeżeli przedstawiciel Umawiającej się Strony w Komisji Mieszanej przyjął decyzję z zastrzeżeniem spełnienia warunków prawno-konstytucyjnych, decyzja ta, o ile nie wymienia się w niej żadnej daty, wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po notyfikacji uchylenia tego zastrzeżenia.

Postanowienia różne i końcowe

Artykuł 16

Każda Umawiająca się Strona podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia skutecznej i rozważnej realizacji niniejszej Konwencji, uwzględniając przy tym konieczność zmniejszenia, tak dalece na ile to możliwe, formalności nakładanych na uczestników procedury, jak również konieczność rozwiązywania trudności powstających przy stosowaniu postanowień niniejszej Konwencji, w sposób zadowalający wszystkie Umawiające się Strony.

Artykuł 17

Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o przepisach wydanych w celu realizacji niniejszej Konwencji.

Artykuł 18

Postanowienia niniejszej Konwencji nie stanowią przeszkody do stosowania zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych i tranzytowych ustanowionych przez Umawiające się Strony lub Państwa Członkowskie Wspólnoty z powodów uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony dóbr kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej oraz ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Artykuł 19

Dodatki i Protokół dodatkowy stanowią integralną część niniejszej Konwencji.

Artykuł 20

1. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie z jednej strony na obszarze, na którym stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i według postanowień tego Traktatu oraz z drugiej strony na obszarze krajów EFTA.

2. Niniejsza Konwencja obowiązuje także w Księstwie Liechtenstein tak długo, jak długo Księstwo to związane jest Unią Celną z Konfederacją Szwajcarską.

Artykuł 21

Każda Umawiająca się Strona może wystąpić z niniejszej Konwencji, z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia; pisemne wypowiedzenie należy skierować do depozytariusza, który notyfikuje je pozostałym Umawiającym się Stronom.

Artykuł 22

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1988 roku, o ile Umawiające się Strony złożą do dnia 1 listopada 1987 roku swoje dokumenty przyjęcia w pełniącym obowiązki depozytariusza Sekretariacie Rady Wspólnot Europejskich.

2. Jeżeli niniejsza Konwencja nie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1988 roku, wówczas wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po złożeniu ostatniego dokumentu przyjęcia.

3. Depozytariusz notyfikuje datę złożenia dokumentu przyjęcia przez każdą z Umawiających się Stron i datę wejścia w życie niniejszej Konwencji.

Artykuł 23

1. Wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji tracą moc Umowy zawarte w dniach 30 listopada 1972 roku i 23 listopada 1972 roku między Austrią oraz Szwajcarią a Wspólnotą w sprawie stosowania postanowień o procedurze tranzytu wspólnotowego, jak również Umowa z dnia 12 lipca 1977 roku między Wspólnotą i tymi dwoma krajami o rozszerzeniu stosowania postanowień o procedurze tranzytu wspólnotowego.

2. Umowy wymienione w ustępie 1 obowiązują jednakże nadal dla procedur T1 lub T2,które zostały wszczęte przed wejściem w życie niniejszej Konwencji.

3. Nordyckie Uregulowania Tranzytowe między Finlandią, Norwegią a Szwecją tracą moc wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji.

Artykuł 24

Niniejsza Konwencja została sporządzona w jednym oryginale w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, islandzkim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy czym każda wersja językowa jest jednakowo wiążąca. Konwencja zostanie złożona w archiwum Sekretariatu Rady Wspólnot Europejskich, który przekaże uwierzytelnioną kopię każdej Umawiającej się Stronie.Sporządzono w Interlaken, dnia 20 maja 1987 roku.

DODATEK I

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Ustanowioną w niniejszej Konwencji procedurę tranzytową stosuje się do przewozu towarów zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ustęp 1 Konwencji.

2. Z zastrzeżeniem artykułu 2 niniejszej Konwencji stanowi ją procedura T1 lub T2

Artykuły 2-10

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułów 2-10)

Artykuł 11

W rozumieniu niniejszej Konwencji następujące określenia oznaczają:

a) „główny zobowiązany”:

osobę, która osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, wnioskuje o pozwolenie, w zgłoszeniu zgodnie z wymaganymi formalnościami celnymi, na przeprowadzenie tranzytu, przez co staje się odpowiedzialna przed właściwymi organami za dokonanie tranzytu zgodnie z zasadami;

b) „środek transportu”:

- każdy pojazd drogowy, przyczepa, naczepa,

- każdy pojazd lub wagon kolejowy,

- każda łódź lub statek,

- każdy statek powietrzny,

- każdy kontener w rozumieniu Konwencji celnej w sprawie kontenerów;

c) „urząd wyjścia”: urząd celny w którym zaczyna się operacja tranzytu;

d) „urząd celny tranzytowy”:

- urząd celny w miejscu wprowadzenia na obszar kraju innego niż kraj wyjścia,

- urząd celny w miejscu wyprowadzenia z Umawiającej się Strony, jeżeli przesyłka w trakcie operacji tranzytu opuszcza obszar celny tej Umawiającej się Strony przez granicę między Umawiającą się Stroną a państwem trzecim;

e) „urząd przeznaczenia”:

urząd celny, któremu należy przedstawić towary przewożone w operacji tranzytu w celu jej zakończenia;

f) „urząd składania gwarancji”

urząd celny, w którym składa się gwarancję generalną;

g) „granica wewnętrzna”:

wspólną granicę dwóch Umawiających się Stron.

Towary, które zostają załadowane w porcie morskim jednej Umawiającej się Strony i wyładowane w porcie morskim innej Umawiającej się Strony, traktowane są jako towary przekraczające granicę wewnętrzną, o ile transport odbywa się na podstawie jednego dokumentu przewozowego.

Towary, które przybywają z państw trzecich drogą morską i zostają przeładowane w porcie morskim Umawiającej się Strony w celu ich późniejszego wyładowania w porcie morskim innej Umawiającej się Strony, nie są traktowane jako towary przekraczające granicę wewnętrzną.

TYTUŁ II

PROCEDURA T1

Artykuł 12

1. Jeżeli towary mają być przewożone w procedurze T1, wówczas stosownie do postanowień niniejszej Konwencji należy je zgłosić do tranzytu zgłoszeniem tranzytowym T1. Zgłoszenie tranzytowe T1 jest zgłoszeniem towarów na formularzu zgodnym z wzorami określonymi w dodatku III.

2. Formularz T1, określony w ustępie 1, może być odpowiednio uzupełniony jednym lub kilkoma formularzami uzupełniającymi T1bis, zgodnymi z wzorami formularzy uzupełniających określonymi w dodatku III.

3. Formularze T1 i T1bis należy drukować i wypełniać w jednym z języków urzędowych Umawiających się Stron dozwolonym przez właściwe organy kraju wyjścia. O ile jest to konieczne właściwe organy kraju, w którym realizowana jest procedura T1, mogą zażądać tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych tego kraju.

4. Zgłoszenie tranzytowe T1 musi być podpisane przez osobę, która wnioskuje o pozwolenie na przeprowadzenie procedury T1; należy je przedłożyć w urzędzie wyjścia, przynajmniej w trzech egzemplarzach.

5. Dołączone do zgłoszenia T1 dokumenty uzupełniające stanowią integralną część zgłoszenia.

6. Do zgłoszenia tranzytowego T1 należy dołączyć dokument przewozowy.

Urząd wyjścia może zrezygnować z wymogu przedłożenia tego dokumentu przy wypełnianiu formalności celnych. Dokument przewozowy należy jednakże w każdym czasie podczas przewozu przedkładać urzędom celnym lub każdym innym właściwym organom, na ich żądanie.

7. Jeżeli procedura T1 w kraju wyjścia następuje bezpośrednio po innej procedurze celnej, w zgłoszeniu tranzytowym T1 należy wskazać na tę procedurę lub odpowiednie dokumenty celne.

Artykuł 13

Główny zobowiązany jest odpowiedzialny za:

a) przedstawienie towarów w niezmienionym stanie urzędowi przeznaczenia w wyznaczonym terminie i z zachowaniem środków podjętych przez właściwe organy w celu zapewnienia tożsamości towarów,

b) przestrzeganie przepisów dotyczących procedury T1 i tranzytu w tych krajach, przez których obszar prowadzony jest przewóz.

Artykuł 14

1. Każdy kraj może postanowić o stosowaniu dokumentu T1 w przypadku procedur krajowych, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych przez ten kraj.

2. Szczegóły uzupełniające zawarte dla tych celów w dokumencie T1 przez osobę niebędącą głównym zobowiązanym stanowią obowiązek poprzedniego zobowiązanego, zgodnie z krajowymi postanowieniami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi.

Artykuł 15

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 15.)

Artykuł 16

1. Ten sam środek transportu może być wykorzystany do załadowania towarów w kilku urzędach wyjścia i wyładowania towarów w kilku urzędach przeznaczenia.

2. W jednym zgłoszeniu tranzytowym T1 mogą być wyszczególnione tylko towary, które zostały lub mają zostać załadowane na jeden środek transportu w celu przewozu z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia.

Do celów poprzedniego akapitu następujące środki transportu traktowane są jako jeden środek transportu, o ile przewożone nimi towary mają pozostawać razem:

a) pojazd drogowy z jedną lub kilkoma przyczepami lub naczepami;

b) zestaw wagonów kolejowych;

c) statki, które tworzą jeden zestaw;

d) kontenery, które zostały załadowane na środek transportu w rozumieniu niniejszego artykułu.

Artykuł 17

1. Urząd wyjścia rejestruje zgłoszenia T1, wyznacza termin, w którym należy przedstawić towary urzędowi przeznaczenia, oraz w sposób, jaki uzna za konieczny, zapewnia tożsamość towarów.

2. Po podaniu niezbędnych danych szczegółowych w zgłoszeniu T1, urząd wyjścia zatrzymuje swój egzemplarz i zwraca pozostałe głównemu zobowiązanemu lub jego przedstawicielowi.

Artykuł 18

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 18.)

Artykuł 19

1. Egzemplarze dokumentu T1 wydane przez urząd wyjścia głównemu zobowiązanemu lub jego przedstawicielowi muszą towarzyszyć towarom podczas przewozu.

2. Towary są przewożone przez urzędy celne tranzytowe wymienione w dokumencie T1. Możliwe jest przewiezienie towarów przez inne urzędy celne tranzytowe, jeżeli uzasadniają to okoliczności.

3. Do celów dozoru, każdy kraj może wyznaczyć drogi tranzytu na swoim obszarze.

4. Każdy kraj przekaże Komisji Wspólnot Europejskich wykaz urzędów celnych właściwych w sprawie procedury tranzytowej T1 oraz godziny ich urzędowania.

Komisja przekaże te dane pozostałym krajom.

Artykuł 20

Egzemplarze dokumentu T1 są okazywane w każdym kraju na żądanie organów celnych, dla których wystarczającym dowodem mogą być nienaruszone zamknięcia. Towary nie są kontrolowane, chyba że podejrzewa się nieprawidłowości mogące powodować nadużycia.

Artykuł 21

Zarówno przesyłka jak i egzemplarze dokumentu T1 okazywane są w każdym urzędzie celnym tranzytowym.

Artykuł 22

1. Przewoźnik wydaje każdemu urzędowi celnemu tranzytowemu świadectwo przekroczenia granicy. Wzór świadectwa przekroczenia granicy określony jest w dodatku II.

2. Urzędy celne tranzytowe nie kontrolują towarów, chyba że podejrzewa się wystąpienie nieprawidłowości mogących powodować nadużycia.

3. Jeżeli, zgodnie z postanowieniami artykułu 19 ustęp 2, towary są przewożone przez urząd celny tranzytowy niewymieniony w dokumencie T1, urząd ten przesyła bezzwłocznie świadectwo przekroczenia granicy do urzędu wymienionego w tym dokumencie.

Artykuł 23

W przypadku gdy towary są załadowane w urzędzie przejściowym, należy okazać dokument T1 wydany przez urząd(urzędy) wyjścia.

Artykuł 24

1. Towary opisane w dokumencie T1 mogą być przeładowane na inne środki transportu pod dozorem organów celnych kraju, na obszarze którego dokonano przeniesienia, bez konieczności odnawiania zgłoszenia. W takim przypadku, organy celne zamieszczają w odpowiednią adnotację w dokumencie T1.

2. Organy celne mogą zezwolić na taki przeładunek bez dozoru, z zastrzeżeniem ustalonych przez nie warunków. W takim przypadku przewoźnik zamieszcza odpowiednią adnotację w dokumencie T1 i informuje kolejny urząd celny, w którym towary muszą być okazane, tak aby przeniesienie zostało oficjalnie poświadczone przez organy celne.

Artykuł 25

1. Jeżeli podczas przewozu zostaną uszkodzone zamknięcia bez winy przewoźnika, wówczas musi on w kraju, w którym znajduje się środek transportu, tak szybko jak to możliwe, zwrócić się do właściwych organów o sporządzenie protokołu. O ile to możliwe właściwy organ nakłada nowe zamknięcia.

2. W razie wypadku, który powoduje konieczność przeładunku na inny środek transportu, obowiązują postanowienia artykułu 24.

Jeżeli w pobliżu nie ma żadnego organu celnego, zamiast niego czynności wykonać może każdy inny zatwierdzony organ na warunkach ustanowionych w artykule 24 ustęp 1.

3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia powodującego konieczność niezwłocznego wyładowania części lub całości ładunku, przewoźnik może na własną odpowiedzialność podjąć takie działania. Odnotowuje on te czynności w dokumencie T1. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ustępu 1.

4. Jeżeli, z powodu wypadku lub innego zdarzenia w trakcie przewozu przewoźnik nie jest w stanie dotrzymać terminu, określonego w artykule 17, wówczas, tak szybko jak to możliwe powiadamia on właściwe organy określone w ustępie 1. Organ ten zamieszcza właściwe dane szczegółowe w dokumencie T1.

Artykuł 26

1. Urząd przeznaczenia odnotowuje na egzemplarzach dokumentu T1 dane dotyczące kontroli i bezzwłocznie przesyła egzemplarz do urzędu wyjścia i zatrzymuje drugi egzemplarz.

2. (Niniejszy artykuł nie zawiera ustępu 2.)

3. W przypadku, gdy towary są okazywane w urzędzie przeznaczenia po upływie terminu wyznaczonego przez urząd wyjścia oraz gdy niedotrzymanie terminu spowodowane jest okolicznościami, które zostały wyjaśnione w sposób zadowalający urząd przeznaczenia i na które przewoźnik lub główny zobowiązany nie mają wpływu, wówczas uważa się, że główny zobowiązany dotrzymał wyznaczonego terminu.

4. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 34 i 51 dodatku II operacja T1 może się zakończyć w urzędzie innym niż określony w dokumencie T1 pod warunkiem, że oba urzędy należą do tej samej Umawiającej się Strony. Wskutek tego urząd ten staje się urzędem przeznaczenia.

Jeżeli, na zasadzie wyjątku, konieczne okaże się okazanie towarów z zamiarem zakończenia przewozu w innym urzędzie niż określony w dokumencie T1, a obydwa urzędy należą do różnych Umawiających się Stron, organy celne w urzędzie, w którym towary są okazywane mogą zezwolić na zmianę urzędu przeznaczenia. Nowy urząd przeznaczenia wpisuje w polu „Kontrola przez urząd przeznaczenia” w egzemplarzu zwrotnym dokumentu T1, dodatkowo do zwykłych adnotacji, których obowiązany jest dokonać, jedną z poniższych adnotacji:

- Diferencias: mercancías presentadas en la aduana ... (nombre y país)

- Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung ... (Name und Land)

- Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ... (όνομα και χώρα)

- Differences: office where goods were presented ... (name and country)

- Différences: marchandises présentées au bureau.... (nom et pays)

- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)

- Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ... (nome e país)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ...(nimi ja maa)

- Breying: Tollstjóraskrifstofa øar sem vörum var framvisad ... (Nafn og land)

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes ... (namn och land)

Jednakże, nie zezwala się na wprowadzanie żadnej takiej zmiany urzędu przeznaczenia w dokumentach T1, na których widnieje jedna z następujących adnotacji:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιβάρυνση

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à impositions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições

Urząd wyjścia nie zwalnia dokumentu T1 do chwili wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających ze zmiany urzędu przeznaczenia. W miarę potrzeb, powiadamia on gwaranta o niezwolnieniu.

Artykuł 27

1. Główny zobowiązany składa zabezpieczenie w celu zapewnienia pobierania ceł i innych opłat, do pobierania których każdy kraj jest uprawniony w zakresie towarów przewożonych przez jego obszar w procedurze T1, chyba że niniejszy dodatek stanowi inaczej.

2. Zabezpieczenie może złożone dla wielu procedur T1 jako gwarancja generalna lub dla każdej procedury T1 osobno.

3. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 33 ustęp 2, zabezpieczenie polega na solidarnej gwarancji osoby trzeciej fizycznej lub prawnej z siedzibą w kraju składania zabezpieczenia, zatwierdzonej przez ten kraj jako gwarant.

Artykuł 28

1. Osoba występująca jako gwarant zgodnie z warunkami określonymi w artykule 27, odpowiada za wyznaczenie w każdym kraju, przez który towary będą przewożone w procedurze T1, osoby trzeciej fizycznej lub prawnej, która również będzie działać jako gwarant dla głównego zobowiązanego.

Gwarant musi posiadać siedzibę w danym kraju oraz musi się zobowiązać, solidarnie z głównym zobowiązanym, do zapłaty ceł i innych opłat pobieranych w tym kraju.

2. Zastosowanie ustępu 1 podlega decyzji Komisji Mieszanej po zbadaniu warunków, na mocy których Umawiające się Strony są w stanie korzystać z prawa do odszkodowania zgodnie z artykułem 36.

Artykuł 29

1. Gwarancję, określoną w artykule 27 ustęp 3, składa się odpowiednio w formie jednego ze wzorów gwarancji przedstawionych jako Wzór I lub II, załączonych do niniejszego dodatku.

2. Jeżeli przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, bądź powszechna praktyka tego wymagają, każdy kraj może dopuścić gwarancję w innej formie, pod warunkiem, że posiada ona takie same skutki prawne jak dokumenty przedstawione we wzorach.

Artykuł 30

1. Gwarancja generalna składana jest w urzędzie składania gwarancji.

2. Urząd składania gwarancji ustala kwotę gwarancji, przyjmuje zobowiązanie gwaranta i wydaje pozwolenie dla głównego zobowiązanego na prowadzenie, w granicach gwarancji, każdej procedury T1 niezależnie od urzędu wyjścia.

3. Każda osoba, która uzyskała pozwolenie, otrzymuje jeden lub więcej egzemplarzy poświadczenia gwarancji, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez właściwe organy zainteresowanych krajów. Wzór poświadczenia gwarancji przedstawiony jest w dodatku II.

4. Każde zgłoszenie T1 zawiera odniesienie do tego poświadczenia.

Artykuł 31

1. Urząd składania gwarancji może cofnąć pozwolenie, jeżeli przestały obowiązywać warunki, na jakich zostało ono wydane.

2. Każdy kraj powiadamia Komisję Wspólnot Europejskich o każdym cofnięciu pozwolenia.

Komisja przekaże te informacje pozostałym krajom.

Artykuł 32

1. Każdy kraj może przyjąć, że osoba trzecia fizyczna lub prawna, działając jako gwarant na warunkach określonych w artykułach 27 i 28 gwarantuje, na podstawie gwarancji pojedynczej, oraz na kwotę ryczałtową w wysokości 7 000 ECU na każde zgłoszenie, wniesienie opłat celnych i innych opłat, które mogą być żądane w ramach procedury T1 prowadzonej na jego odpowiedzialność, bez względu na to, kim jest główny zobowiązany. Jeżeli przewóz towarów wiąże się zwiększonym ryzykiem, urząd wyjścia ustala wyższą stawkę ryczałtową, po uwzględnieniu w szczególności opłat celnych i innych opłat, które obowiązują w jednym lub kilku krajach.

Gwarancja określona w akapicie pierwszym odpowiada Wzorowi III załączonemu do niniejszego dodatku.

2. Wartości wymiany ECU w walutach krajowych stosowane na mocy niniejszej Konwencji obliczane są jeden raz w roku.

3. W dodatku II ustanawia się postanowienia dotyczące:

a) przepływu towarów, który może dać podstawę do podwyższenia kwoty ryczałtowej, oraz warunków, na jakich to podwyższenie może być zastosowane;

b) warunków, na jakich gwarancja określona w ustępie 1 ma zastosowanie w odniesieniu do jakiejkolwiek poszczególnej procedury T1;

c) szczegółowych zasad stosowania wartości wymiany ECU w walutach krajowych.

Artykuł 33

1. Zabezpieczenie wystawiane dla jednej operacji T1 składane jest w urzędzie wyjścia.

2. Zabezpieczenie może być złożone w formie depozytu gotówkowego. W takim przypadku, kwota zostaje ustalona przez właściwe organy zainteresowanych krajów i konieczne jest odnowienie zabezpieczenia w każdym urzędzie celnym tranzytowym, w rozumieniu artykułu 11 litera d) tiret pierwsze.

Artykuł 34

Bez uszczerbku dla przepisów krajowych przewidujących inne przypadki zwolnienia, główny zobowiązany zostaje zwolniony przez właściwe organy zainteresowanych krajów od opłat celnych i innych opłat w przypadku:

a) zniszczenia towarów na skutek siły wyższej lub niemożliwego do uniknięcia wypadku należycie udowodnionego; lub

b) urzędowo uznanych braków ilościowych, wynikających z właściwości towarów.

Artykuł 35

Gwarant zostaje zwolniony ze swoich zobowiązań wobec kraju, przez który towary przewożone były w trakcie procedury T1 wówczas, gdy dokument T1 został zwolniony w urzędzie wyjścia.

W przypadku braku zawiadomienia głównego zobowiązanego przez właściwe organy celne kraju wyjścia o niezwolnieniu dokumentu T1, zostaje on zwolniony ze swoich obowiązków z upływem okresu 12 miesięcy od daty rejestracji zgłoszenia T1.

Jeżeli gwarant, przed upływem terminu określonego w poprzednim akapicie, został poinformowany przez właściwe organy celne o niezakończeniu procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego, należy go także zawiadomić, że musi on lub w danym przypadku będzie musiał uiścić kwoty, za które odpowiada w odniesieniu do danej procedury T1. Zawiadomienie to musi zostać doręczone gwarantowi najpóźniej w terminie trzech lat od daty rejestracji zgłoszenia tranzytowego T1. W przypadku braku zawiadomienia w powyższym terminie, gwarant jest również zwolniony ze swoich zobowiązań.

Artykuł 36

1. Jeżeli okaże się, że podczas procedury T1 w danym kraju popełniono przestępstwo lub dopuszczono się nieprawidłowości, kraj ten może odzyskać kwoty opłat celnych i innych opłat, które mogą być żądane, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, bez uszczerbku dla wszczęcia postępowania karnego.

2. Jeżeli nie można ustalić miejsca przestępstwa lub nieprawidłowości, uważa się, iż zostało ono popełnione:

a) jeżeli, podczas procedury T1, przestępstwo lub nieprawidłowość zostały wykryte w urzędzie celnym tranzytowym znajdującym się na granicy wewnętrznej: w kraju, którego obszar środki transportu lub towary właśnie opuściły;

b) jeżeli, podczas procedury T1, przestępstwo lub nieprawidłowość zostały wykryte w urzędzie celnym tranzytowym w rozumieniu artykułu 11 litera d) tiret drugie: w kraju, w którym ten urząd się znajduje;

c) jeżeli, podczas procedury T1, przestępstwo lub nieprawidłowość zostały wykryte na obszarze kraju w miejscu innym niż urząd celny tranzytowy: w kraju, w którym je wykryto;

d) jeżeli przesyłka nie została okazana w urzędzie przeznaczenia: w ostatnim kraju, do którego według świadectwa przekroczenia granicy środki transportu lub towary zostały wprowadzone;

e) jeżeli przestępstwo lub nieprawidłowość zostały wykryte po zakończeniu procedury T1: w kraju, w którym zostały wykryte.

Artykuł 37

1. Dokumenty T1 wystawione zgodnie z zasadami, oraz środki pozwalające na stwierdzenie tożsamości towarów podjęte przez organy celne jednego kraju, mają te same skutki prawne w innych krajach, co dokumenty T1 wydane zgodnie z zasadami i środki pozwalające na stwierdzenie tożsamości towarów, podjęte przez organy celne każdego z tych krajów.

2. Ustalenia właściwych organów danego kraju, dokonane w trakcie przeprowadzania kontroli w ramach procedury T1, mają te same skutki prawne w innych krajach, co ustalenia dokonane przez właściwe organy każdego z tych krajów.

Artykuł 38

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 38.)

TYTUŁ III

PROCEDURA T2

Artykuł 39

1. Towary, które mają być przewiezione w procedurze T2 podlegają, zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszej Konwencji, zgłoszeniu T2 na formularzu odpowiadającym wzorom zawartym w dodatku III.

Zgłoszenie określone w akapicie pierwszym posiada symbol „T2”. W przypadku użycia dodatkowych formularzy, na dokumentach powinien być umieszczony symbol „T2bis”.

2. Postanowienia Tytułu II mają zastosowanie mutatis mutandis do procedury T2.

Artykuły 40 i 41

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułów 40 i 41.)

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE STOSOWANE W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH RODZAJÓW TRANSPORTU

Artykuł 42

1. Organy kolejowe zainteresowanych krajów są zwolnione z wymogu złożenia zabezpieczenia.

2. Postanowienia artykułu 19 ustęp 2 i 3, artykułów 21 i 22 nie mają zastosowania do kolejowego przewozu towarów.

3. Do celów stosowania artykułu 36 ustęp 2 litera d), dane przechowywane przez organy kolejowe zastępują świadectwa przekroczenia granicy.

Artykuł 43

1. Nie jest konieczne złożenie zabezpieczenia na przewozy towarów na rzece Ren i jej drogach wodnych.

2. Każdy kraj może zwolnić z obowiązku złożenia zabezpieczenia w zakresie przewozu towarów drogami wodnymi znajdującymi się na jego obszarze. Przesyła on dane szczegółowe dotyczące środków podjętych w tym celu do Komisji Wspólnot Europejskich, która informuje pozostałe kraje.

Artykuł 44

1. Towary, które podczas transportu przekraczają granicę wewnętrzną w rozumieniu artykułu 11 litera g) akapit drugi, nie muszą być objęte procedurą T1 lub T2 przed przekroczeniem wspomnianej granicy.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli przewóz towarów drogą morską, na podstawie pojedynczej umowy przewozu, ma być kontynuowany po przybyciu do portu wyładunku drogą lądową lub wodną drogą śródlądową na podstawie procedury tranzytu o ile dalszy przewóz z tego portu nie jest dokonywany na podstawie procedury Manifestu Reńskiego.

3. Jeżeli towary zostały objęte procedurą T1 lub T2 przed przekroczeniem granicy wewnętrznej, działanie tej procedury jest zawieszone na pełnym morzu.

4. Nie jest konieczne złożenie zabezpieczenia w przypadku przewozów towarów drogą morską.

Artykuł 45

1. Procedura T1 lub T2 nie jest obowiązkowa w przypadku przewozów towarów drogą powietrzną, chyba że podlegają one środkom powodującym kontrolę ich wykorzystania lub przeznaczenia.

2. W przypadkach gdy procedura T1 lub T2 jest stosowana do przewozu dokonywanego całkowicie lub częściowo drogą powietrzną, zabezpieczenie nie musi być składane w odniesieniu do powietrznej części drogi towarów przewożonych przez przedsiębiorstwa upoważnione do takiego przewozu w ramach usług regularnych i nieregularnych w krajach, których to dotyczy.

Artykuł 46

1. Procedura T1 lub T2 nie jest obowiązkowa w przypadku przewozu towarów rurociągami.

2. W przypadkach gdy taka procedura jest stosowana dla przewozu towarów rurociągami, złożenie zabezpieczenia nie jest wymagane.

Artykuł 47

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 47.)

TYTUŁ V

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE STOSOWANE W ODNIESIENIU DO PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Artykuł 48

1. W drodze odstępstwa od postanowień artykułu 1 procedura T1 lub T2 nie mają zastosowania w odniesieniu do przesyłek pocztowych (w tym paczek pocztowych).

2. (Niniejszy artykuł nie zawiera ustępu 2.)

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE STOSOWANE W ODNIESIENIU DO TOWARÓW PRZEWOŻONYCH PRZEZ PODRÓŻNYCH LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ICH BAGAŻU

Artykuł 49

1. Procedura T1 lub T2 nie jest obowiązkowa w odniesieniu do przewozu towarów towarzyszących podróżnym lub znajdujących się w ich bagażu, jeżeli towary te nie są przeznaczone na użytek handlowy.

2. (Niniejszy artykuł nie zawiera ustępu 2.)

Artykuły 50-61

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułów 50-61.)


ZAŁĄCZNIK

Niniejszy Załącznik zawiera wzory różnych systemów gwarancji stosowanych na podstawie wspólnej procedury tranzytowej oraz tranzytu wspólnotowego

WZÓR I

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/TRANZYT WSPÓLNOTOWY

GWARANCJA GENERALNA

(Gwarancja generalna zabezpieczająca kilka operacji tranzytowych na mocy Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/kilka operacji wspólnego tranzytu na podstawie odpowiednich rozporządzeń wspólnotowych)

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany(-a)zamieszkały(-a) (z siedzibą) wniniejszym składa gwarancję solidarną w urzędzie składania gwarancji w

do maksymalnej kwoty w wysokości

na rzecz Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Konfederacji Szwajcarskiej na wszelkie kwoty, za które główny zobowiązany

jest lub może stać się odpowiedzialny wobec wymienionych państw z tytułu naruszeń lub nieprawidłowości popełnionych podczas operacji tranzytu w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego prowadzonej przez tę osobę, w tym opłaty celne, podatki, rolnicze opłaty wyrównawcze i inne opłaty – z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien – w zakresie głównych i dodatkowych zobowiązań, kosztów i wydatków ubocznych.

2. Niżej podpisany(-a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów państw wymienionych w punkcie 1, uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty wymienionej powyżej, o ile on (ona) lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura na mocy Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego przeprowadzona była bez jakiegokolwiek naruszenia lub nieprawidłowości w rozumieniu punktu 1.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów oraz na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności jakiekolwiek odsetki należy wyliczyć tak, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu na rynku pieniężnym lub finansowym zainteresowanego Państwa.

Kwota gwarancji nie może być obniżona przez kwoty już zapłacone na mocy niniejszego zobowiązania, dopóki nie zostanie przyznany niżej podpisanemu regres w odniesieniu do operacji tranzytu w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego, rozpoczętej przed otrzymaniem wcześniejszego wezwania do zapłaty lub w ciągu 30 dni po otrzymaniu wezwania.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące od dnia jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji.

Niniejsza gwarancja może być unieważniona w każdym czasie przez niżej podpisanego lub Państwo, w którym znajduje się urząd składania gwarancji.

Unieważnienie staje się wiążące szesnastego dnia po zawiadomieniu drugiej strony o unieważnieniu.

Niżej podpisany jest odpowiedzialny za zapłatę należności mogących powstać w odniesieniu do operacji w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego zabezpieczonych niniejszą gwarancją, które rozpoczęły się zanim unieważnienie gwarancji stało się skuteczne, nawet, jeżeli żądanie zapłaty nastąpiło po tej dacie.

4. Do celów tego zobowiązania niżej podpisany podaje swój adres kontaktowy , jako ................................................................................................................................................................................................................................................................

oraz w każdym z innych państw, wymienionych w punkcie 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa oraz pełny adres

Niżej podpisany(-a) uznaje, że cała korespondencja oraz wszystkie powiadomienia, a także wszystkie formalności lub środki proceduralne, które dotyczą niniejszego zobowiązania, skierowane lub złożone na piśmie na jeden z jego adresów kontaktowych są przyjmowane jako należycie mu doręczone.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, w których ma swoje adresy kontaktowe.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać swoje adresy kontaktowe, a w przypadku konieczności zmiany jednego lub kilku z nich, wcześniej poinformować o tym urząd składania gwarancji.Sporządzono w ......................................, dnia ........................................

.......................................................................................................
(Podpis)

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia

......................................................................................................
(Pieczęć i podpis)


WZÓR II

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/TRANZYT WSPÓLNOTOWY

GWARANCJA POJEDYNCZA

(Gwarancja pojedyncza zabezpieczająca jedną operację tranzytową w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/pojedynczej operacji tranzytu wspólnotowego na podstawie odpowiednich rozporządzeń wspólnotowych)

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany(-a)zamieszkały(-a) (z siedzibą) wniniejszym składa solidarną gwarancję w urzędzie wyjścia w .................................

na rzecz Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Konfederacji Szwajcarskiej na wszelkie kwoty, za które główny zobowiązany

jest lub może stać się odpowiedzialny wobec wymienionych Państw z tytułu naruszeń lub nieprawidłowości popełnionych podczas operacji tranzytu w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego prowadzonej przez tę osobę, rozpoczętej w urzędzie wyjścia w

do urzędu przeznaczenia w

w odniesieniu do wyszczególnionych niżej towarów, w tym opłaty celne, rolnicze opłaty wyrównawcze i inne opłaty – z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien – w zakresie głównych i dodatkowych zobowiązań, kosztów i wydatków ubocznych.

2. Niżej podpisany(-a) zobowiązuje się w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów Państw określonych w punkcie 1, uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty wymienionej powyżej, o ile on(ona) lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że operacja na mocy Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego przeprowadzona była bez jakiegokolwiek naruszenia lub nieprawidłowości w rozumieniu punktu 1.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy wyliczyć tak, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu na rynku pieniężnym lub finansowym danego Państwa.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd wyjścia.

4. Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje swój adres kontaktowy , jakooraz, w każdym z innych krajów określonych w punkcie 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa oraz pełny adres

Niżej podpisany(-a) uznaje, że cała korespondencja oraz wszystkie powiadomienia, a także wszystkie formalności lub środki proceduralne, które dotyczą niniejszego zobowiązania, skierowane lub złożone na piśmie na jeden z jego adresów kontaktowych są przyjmowane jako należycie mu doręczone.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, w których ma swoje adresy kontaktowe.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać swoje adresy kontaktowe, a w przypadku konieczności zmiany jednego lub kilku z nich, wcześniej poinformować o tym urząd składania gwarancji.Sporządzono w ......................................, dnia ........................................

........................................................................................................
(Podpis)

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd wyjścia

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia .................................. w celu objęcia operacją tranzytu T1/T2 , rozpoczętą dnia
pod nr .............................................................................................................

........................................................................................................
(Pieczęć i podpis)


WZÓR III

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/TRANZYT WSPÓLNOTOWY

GWARANCJA RYCZAŁTOWA

(System gwarancji ryczałtowej)

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany(-a)zamieszkały(-a) (z siedzibą) wniniejszym składa solidarną gwarancję w urzędzie składania gwarancji w

na rzecz Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Konfederacji Szwajcarskiej na wszelkie kwoty, za które główny zobowiązany jest lub może stać się odpowiedzialny wobec wymienionych Państw z tytułu naruszenia lub nieprawidłowości popełnionych podczas operacji tranzytu w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego prowadzonych przez tę osobę, w tym opłaty celne, rolnicze opłaty wyrównawcze i inne opłaty – z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien – w zakresie głównych i dodatkowych zobowiązań, kosztów i wydatków ubocznych, za które niżej podpisany zgodził się odpowiadać przez wystawienie tytułu gwarancji do kwoty w maksymalnej wysokości 7 000 ECU.

2. Niżej podpisany(-a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów Państw wymienionych w punkcie 1, uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty 7 000 ECU na każdy tytuł gwarancji, o ile on (ona) lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że operacja na mocy Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego przeprowadzona była bez jakiegokolwiek naruszenia lub nieprawidłowości w rozumieniu punktu 1.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy wyliczyć tak, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu na rynku pieniężnym lub finansowym danego Państwa.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji.

Niniejsza gwarancja może być unieważniona w każdym czasie przez niżej podpisanego lub Państwo, w którym znajduje się urząd składania gwarancji.

Unieważnienie staje się wiążące szesnastego dnia po zawiadomieniu drugiej strony o unieważnieniu.

Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłatę należności mogących powstać w trakcie operacji w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/tranzytu wspólnotowego zabezpieczonej niniejszą gwarancją, która rozpoczęła się zanim unieważnienie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli żądanie zapłaty nastąpiło po tej dacie.

4. Do celów tego oświadczenia niżej podpisany podaje swój adres kontaktowy , jako ................................................................................................................................................................................................................................................................

oraz, w każdym z pozostałych Państw, wymienionych w punkcie 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa oraz pełny adres

Niżej podpisany(-a) uznaje, że cała korespondencja oraz wszystkie powiadomienia, a także wszystkie formalności lub środki proceduralne, które dotyczą niniejszego zobowiązania, skierowane lub złożone na piśmie na jeden z jego adresów kontaktowych są przyjmowane jako należycie mu doręczone.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, w których ma swoje adresy kontaktowe.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać swoje adresy kontaktowe, a w przypadku konieczności zmiany jednego lub kilku z nich, wcześniej poinformować o tym urząd składania gwarancji.Sporządzono w ......................................, dnia ........................................

........................................................................................................
(Podpis)

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia........................................................................................................
(Pieczęć i podpis)


DODATEK II

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO FORMULARZY I ICH STOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY

ROZDZIAŁ I

FORMULARZE

Wyliczenie formularzy

Artykuł 1

1. Formularze zgłoszeń T1 lub T2 odpowiadają wzorom zawartym w załącznikach I-IV do dodatku III.

Zgłoszenia te są sporządzane zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w niniejszej Konwencji.

2. Wykazy załadunkowe sporządzone w oparciu o wzór znajdujący się w załączniku I do niniejszego dodatku mogą być stosowane jako część opisowa zgłoszenia tranzytowego, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w artykułach 5-9 i artykule 85. Ich zastosowanie nie stanowi uszczerbku dla formalności wysyłki, wywozu lub objęcia towarów jakąkolwiek procedurą w kraju przeznaczenia oraz dla formularzy stosowanych dla tych formalności.

3. Formularz wypełniany jako świadectwo przekroczenia granicy do celów artykułu 22 dodatku I jest zgodny ze wzorem zawartym w załączniku II do niniejszego dodatku.

4. Formularz wypełniany jako pokwitowanie, poświadczający, że dokumenty T1 lub T2 i odpowiednia przesyłka zostały okazane w urzędzie przeznaczenia, jest zgodny ze wzorem zawartym w załączniku III do niniejszego dodatku. Jednakże, w przypadku dokumentu T1 lub T2, możliwe jest stosowanie pokwitowania na odwrocie egzemplarza. Pokwitowanie jest stosowane zgodnie z artykułem 10.

5. Poświadczenie gwarancji, określone przez postanowienia artykułu 30 ustęp 3 dodatku I, jest zgodne ze wzorem zawartym w załączniku IV do niniejszego dodatku. Poświadczenie jest wystawiane i stosowane zgodnie z artykułami 12-15.

6. Tytuł gwarancji ryczałtowej jest zgodny ze wzorem zawartym w załączniku V do niniejszego dodatku. Wpisy z odwrotu tego formularza mogą być jednakże nanoszone na przedniej stronie nad danymi szczegółowymi osoby lub przedsiębiorstwa wydającego tytuł, pozostałe wpisy pozostają bez zmian. Tytuł gwarancji ryczałtowej jest wystawiany i stosowany zgodnie z artykułami 16-19.

7. Dokument poświadczający status wspólnotowy towarów - nazywany „dokumentem T2L” - jest sporządzany na formularzu, który odpowiada egzemplarzowi 4 wzoru zawartego w załączniku I do dodatku III lub egzemplarzowi 4/5 wzoru zawartego w załączniku II do tego dodatku.

Formularz ten jest uzupełniany, w miarę potrzeby, przez jeden lub więcej formularzy, które odpowiadają egzemplarzom 4 lub 4/5 wzorów zawartych odpowiednio w załącznikach III i IV do dodatku III.

Jeżeli, w przypadku stosowania systemu komputerowego do przetwarzania zgłoszeń wystawiającego takie zgłoszenia, formularze zawarte odpowiednio w załącznikach III i IV do dodatku III nie zostały zastosowane jako formularze dodatkowe, dokument T2L jest uzupełniany o jeden lub więcej formularzy, które odpowiadają egzemplarzowi 4 lub 4/5 wzoru zawartego odpowiednio w załącznikach I i II do dodatku III.

Osoba zainteresowana wprowadza symbol „T2L” w prawej części pola 1 formularza odpowiadającego egzemplarzowi 4 lub 4/5 wzoru zawartego odpowiednio w załącznikach I i II do dodatku III. Jeżeli stosowane są formularze dodatkowe, zainteresowana osoba wstawia symbol „T2L” w prawej części pola 1 formularza odpowiadającego egzemplarzowi 4 lub 4/5 wzoru zawartego odpowiednio w załącznikach I i III lub II i IV do dodatku III.

Do celów niniejszej Konwencji taki dokument określany jest jako „dokument T2L”; jest on wystawiany i stosowany zgodnie z tytułem V niniejszego dodatku.

Wydruk formularzy i ich wypełnianie

Artykuł 2

1. Papier używany do formularzy wykazów załadunkowych, świadectw przekroczenia granicy i pokwitowań to papier do pisania o gramaturze wynoszącej co najmniej 40 g/m2; o trwałości takiej, aby przy normalnym użyciu łatwo się nie darł i nie gniótł.

2. Papier używany do tytułu gwarancji ryczałtowej to papier do pisania o gramaturze przynajmniej 55 g/m2, wolny od ścieru drzewnego. W tle powinien zawierać czerwony drukowany ornament giloszowany pozwalający na wykrycie jakichkolwiek fałszerstw za pomocą środków mechanicznych czy chemicznych.

3. Papier używany do formularzy poświadczenia gwarancji jest wolny od ścieru drzewnego, o gramaturze wynoszącej nie mniej niż 100 g/m2.

W tle powinien zawierać zielony drukowany ornament giloszowany na obu stronach, pozwalający na wykrycie jakichkolwiek fałszerstw za pomocą środków mechanicznych czy chemicznych.

4. Papier określony w ustępach 1, 2 i 3 powinien być biały, z wyjątkiem papieru stosowanego w przypadku wykazów załadunkowych określonych w artykule 1 ustęp 2, którego kolor może wybrać użytkownik.

5. Formularze mają następujące formaty:

a) 210 × 297 mm dla wykazu załadunkowego, przy czym dopuszczalne są odchylenia od - 5 do + 8 mm na długości;

b) 210 × 148 mm dla świadectwa przekroczenia granicy i poświadczenia gwarancji;

c) 148 × 105 mm dla pokwitowania i tytułu gwarancji ryczałtowej;

6. Zgłoszenia i dokumenty sporządzane są w jednym z języków urzędowych Umawiających się Stron, które są akceptowane przez właściwe organy kraju wywozu. To postanowienie nie stosuje się w odniesieniu do tytułów gwarancji ryczałtowej.

Właściwe organy drugiego kraju, w którym zgłoszenia i dokumenty muszą być okazane, mogą, gdzie właściwe, wymagać tłumaczenia na język, lub na jeden z języków urzędowych tego kraju.

Język stosowany w przypadku poświadczenia gwarancji jest określony przez właściwe organy krajowe, odpowiedzialne za urząd składania gwarancji.

7. Na tytułach gwarancji ryczałtowej umieszcza się: nazwę i adres drukarni lub znak pozwalający na identyfikację drukarni. Tytuły gwarancji ryczałtowej opatrzone są numerami seryjnymi w celu identyfikacji.

8. Umawiające się Strony są odpowiedzialne za wydruk formularzy poświadczenia gwarancji. Każde poświadczenie musi posiadać numer w celu identyfikacji.

9. Formularze poświadczenia gwarancji i tytułu gwarancji ryczałtowej są wypełniane przy użyciu maszyny do pisania, procesu mechanicznego lub podobnego.

Wykazy załadunkowe, świadectwa przekroczenia granicy i poświadczenia odbioru mogą być wypełnione przy użyciu maszyny do pisania, procesu mechanicznego lub podobnego, lub odręcznie w sposób czytelny; w tym ostatnim przypadku wypełniane są atramentem i drukowanymi literami.

Nie można dokonywać wymazań ani dopisków. Wszelkie zmiany wprowadza się skreślając nieprawidłowe dane oraz odpowiednio nanosząc wymagane dane. Wszelkie tego typu zmiany są parafowane przez osobę dokonującą zmiany i poświadczane przez właściwe organy.

ROZDZIAŁ II

STOSOWANIE FORMULARZY

Zgłoszenia T1 i T2

Opis i stosowanie

Przesyłki łączone

Artykuł 3

1. Egzemplarze stanowiące formularze, na których dokonywane są zgłoszenia T1 lub T2, są opisane w uwadze wyjaśniającej zawartej w załączniku VII do dodatku III oraz są wypełniane zgodnie z tą uwagą wyjaśniającą.

W przypadku gdy dane szczegółowe na tych formularzach muszą być podane w formie kodu, kody, o których mowa odpowiadają danym szczegółowym podanym w załączniku IX do dodatku III.

2. W przypadku gdy towary mają być przewożone w ramach procedury T1, główny zobowiązany umieszcza symbol „T1” w prawej części pola 1 formularza zgodnego ze wzorami zawartymi w załącznikach I i II do dodatku III. W przypadku zastosowania formularzy dodatkowych, główny zobowiązany wprowadza symbol „T1bis” w prawej części pola 1 jednego lub więcej formularzy odpowiadających wzorom zawartym w załącznikach III i IV do dodatku III.

Jeżeli, w przypadku stosowania systemu komputerowego do przetwarzania zgłoszeń wystawiającego takie zgłoszenia, stosowane formularze dodatkowe odpowiadają wzorom zawartym w załącznikach I lub II do dodatku III, w prawej części pola 1 tych formularzy wprowadza się symbol „T1bis”.

W przypadku gdy towary mają być przewożone w ramach procedury T2, główny zobowiązany umieszcza symbol „T2” w prawej części pola 1 formularza, który odpowiada wzorom zawartym w załącznikach I i II do dodatku III. W przypadku zastosowania formularzy dodatkowych, główny zobowiązany umieszcza symbol „T2bis” w prawej części pola 1 jednego lub więcej formularzy odpowiadających wzorom zawartym w załącznikach III i IV do dodatku III.

Jeżeli, w przypadku zastosowania systemu komputerowego do przetwarzania zgłoszeń wystawiającego takie zgłoszenia, stosowane formularze dodatkowe odpowiadają wzorom zawartym w załącznikach I lub II do dodatku III, w prawej części pola 1 tych formularzy umieszcza się symbol „T2bis”.

3. W przypadku przesyłek zawierających jednocześnie towary przewożone w ramach procedury T1 i towary przewożone w ramach procedury T2, dokumenty dodatkowe odpowiadające wzorom zawartym w załącznikach III i IV lub, gdzie właściwe, w załącznikach I i II do dodatku III i które posiadają odpowiednio symbole „T1bis” lub „T2bis”, można dołączać do pojedynczego formularza odpowiadającego wzorowi zawartemu w załącznikach I i II do dodatku III. W takim przypadku, umieszcza się symbol „T” w prawej części pola 1 wspomnianego formularza; puste miejsce za symbolem „T” powinno zostać przekreślone; ponadto, pola 32 „Nr pozycji”, 33 „Kod towaru”, 35 „Masa brutto (kg)”, 38 „Masa netto (kg)” i 44 „Dodatkowe informacje/Załączone dokumenty/Świadectwa i pozwolenia” zostają wykluczone. W polu 31 „Opakowania i opis towaru” formularza odpowiadającego wzorowi zawartemu w załącznikach I i II do dodatku III należy umieścić odniesienie do numerów seryjnych dokumentów dodatkowych z symbolami „T1bis” oraz dokumentów dodatkowych z symbolami „T2bis”.

4. Jeżeli jeden z symboli określonych w ustępie 2 został pominięty w prawej części pola 1 stosowanego formularza lub, jeżeli w przypadku przesyłek zawierających jednocześnie towary przewożone w ramach procedury T1 i towary przewożone w ramach procedury T2, nie zastosowano się do postanowień artykułu 5 ustęp 3 i 7, towary przewożone na postawie tych dokumentów uważa się za przewożone w ramach procedury T1.

Jednoczesne przedkładanie zgłoszenia do wywozu/wysyłki i zgłoszenia do procedury tranzytowej

Artykuł 4

Bez uszczerbku dla stosowanych środków uproszczenia, dokument celny wysyłki lub powrotnej wysyłki towarów lub dokument celny wywozu lub powrotnego wywozu towarów lub jakikolwiek dokument o skutku równoważnym należy przedłożyć urzędowi wyjścia wraz ze zgłoszeniem do procedury tranzytowej, do którego się odnosi.

Do celów akapitu poprzedniego oraz bez uszczerbku dla postanowień artykułu 7 ustęp 3 Konwencji, zgłoszenie wysyłki lub powrotnej wysyłki bądź zgłoszenie wywozu lub powrotnego wywozu z jednej strony, oraz zgłoszenie tranzytowe z drugiej strony, można umieścić na jednym formularzu.

Wykazy załadunkowe

Zastosowanie wykazów załadunkowych

Przesyłki łączone

Artykuł 5

1. W przypadku gdy główny zobowiązany używa wykazów załadunkowych dla przesyłki złożonej z dwóch lub większej liczby towarów, opuszcza się pola 15 „Kraj wysyłki/wywozu”, 32 „Nr pozycji”, 33 „Kod towaru”, 35 „Masa brutto (kg)”, 38 „Masa netto (kg)” i, w miarę potrzeby, 44 „Dodatkowe informacje/Załączone dokumenty/Świadectwa i pozwolenia” formularza stosowanego do celów tranzytu, a pole 31 „Opakowania i opis towaru” tego formularza nie jest używane do przedstawienia znaków i numerów, liczby i rodzaju opakowań oraz opisu towarów. W takim przypadku nie wolno stosować formularzy dodatkowych.

2. Wykaz załadunkowy określony w artykule 1 ustęp 2 oznacza każdy dokument handlowy, który odpowiada warunkom ustanowionym w artykule 2 ustęp 1, 5 litera a), ustęp 6 akapit pierwszy i drugi, ustęp 9 akapit drugi i trzeci oraz artykułach 6 i 7.

3. Wykaz załadunkowy przedkładany jest w takiej samej ilości egzemplarzy, co formularz stosowany do celów tranzytu, do których się odnosi i jest podpisywany przez osobę podpisującą ten formularz.

4. W przypadku rejestracji zgłoszeń, wykaz załadunkowy musi posiadać ten sam numer ewidencyjny, co formularz stosowany do celów tranzytu, do którego się odnosi. Numer ten należy umieścić przy użyciu pieczęci zawierającej nazwę urzędu wyjścia lub wpisać odręcznie. W tym ostatnim przypadku musi on być opatrzony pieczęcią urzędu.

Podpis urzędnika urzędu wyjścia jest fakultatywny.

5. W przypadku gdy dwa lub więcej wykazów załadunkowych towarzyszy pojedynczemu formularzowi stosowanemu do celów tranzytu, każdy powinien posiadać numer seryjny nadany przez głównego zobowiązanego; numer towarzyszącego wykazu załadunkowego jest podawany w polu „Wykazy załadunkowe” wspomnianego formularza.

6. Zgłoszenie na formularzu odpowiadającym wzorowi określonemu w załącznikach I i II do dodatku III, posiadające symbol „T1” lub „T2”, w prawej części pola 1 i któremu towarzyszy jeden lub więcej wykazów załadunkowych spełniających warunki ustanowione w artykułach 6-9 jest traktowane, gdzie właściwe, na równi ze zgłoszeniem T1 lub zgłoszeniem T2 do celów artykułu 12 lub artykułu 39 dodatku I.

7. W przypadku przesyłek zawierających jednocześnie towary przewożone w ramach procedury T1 i towary przewożone w ramach procedury T2, należy wypełnić odrębne wykazy załadunkowe i można dołączyć je do pojedynczego formularza odpowiadającego wzorom określonym w załącznikach I lub II do dodatku III.

W takim przypadku, symbol „T” wprowadza się w prawej części pola 1 wspomnianego formularza. Puste pole za symbolem „T” należy skreślić; ponadto opuszcza się pola 15 „Kraj wysyłki/wywozu”, 32 „Nr pozycji”, 33 „Kod towaru”, 35 „Masa brutto (kg)”, 38 „Masa netto (kg)”, i w miarę potrzeby, 44 „Dodatkowe informacje/Załączone dokumenty/Świadectwa i pozwolenia”. Odniesienie do numeru seryjnego wykazów załadunkowych odnoszących się do obu rodzajów towarów umieszcza się w polu 31 „Opakowania i opis towaru” stosowanego formularza.

Formularze wykazów załadunkowych

Artykuł 6

Wykaz załadunkowy zawiera:

a) nagłówek „Wykaz załadunkowy”;

b) pole o wymiarach 70 × 55 mm, podzielone na część górną o wymiarach 70 × 15 mm na podanie symbolu „T”, po którym podana zostaje jedna z adnotacji określonych w artykule 3 ustęp 2 i część dolną 70 × 40 mm na odniesienia określone w artykule 5 ustęp 4;

c) kolumny, w następującej kolejności zatytułowane zgodnie z poniższym:

- Nr pozycji;

- Znaki, numery, liczba i rodzaj opakowania; opis towarów;

- Kraj wysyłki/wywozu;

- Masa brutto (w kilogramach);

- Wypełnia urząd celny.

Szerokość kolumn może być dostosowana zgodnie z potrzebą, z wyjątkiem kolumny zatytułowanej „wypełnia urząd celny”, która nie może mieć mniej niż 30 mm. Wykorzystane mogą być również miejsca nieposiadające szczególnego przeznaczenia na mocy liter a)-c) powyżej.

Wypełnianie

Artykuł 7

1. Jako wykaz załadunkowy może być stosowana tylko przednia strona formularza.

2. Każda pozycja towarowa wyszczególniona w wykazie załadunkowym musi być poprzedzona numerem porządkowym.

3. (Niniejszy artykuł nie zawiera ustępu 3).

4. Bezpośrednio po ostatnim wpisie należy narysować poziomą linię. Puste pola należy przekreślić, aby uniemożliwić dokonywanie dalszych wpisów.

Procedury uproszczone

Artykuł 8

1. Organy celne każdego kraju mogą zezwolić, aby przedsiębiorstwa mające siedzibę w tym kraju, których zbiory danych oparte są na elektronicznych lub automatycznych systemach przetwarzania danych, stosowały wykazy załadunkowe określone w artykule 1 ustęp 2, które pomimo niespełnienia wszystkich warunków artykułu 2 ustęp 1, 5 litera a) i ustęp 9 dwa ostatnie akapity oraz artykułu 6 są sporządzone i wypełnione w sposób umożliwiający ich stosowanie bez trudu przez organy celne i statystyczne, których to dotyczy.

2. W odniesieniu do każdej pozycji, wykazy załadunkowe muszą zawsze zawierać liczbę, rodzaj, znaki oraz numery opakowań, opis towarów, masę brutto w kilogramach oraz kraj wysyłki/wywozu.

Przesyłka kolejowa

Artykuł 9

1. W przypadkach stosowania artykułów 29-61 do wykazów załadunkowych, które towarzyszą międzynarodowym listom przewozowym lub wykazom zdawczym TR, zastosowanie mają artykuł 5 ustęp 2 i artykuły 6, 7 i 8. W tym ostatnim przypadku, w polu 32 międzynarodowego listu przewozowego wskazana jest liczba takich wykazów; w tym ostatnim przypadku, należy wpisać liczbę takich wykazów w polu przeznaczonym na dane szczegółowe dokumentów towarzyszących wykazu zdawczego TR.

Ponadto, wykaz załadunkowy musi obejmować liczbę wagonów, do których odnosi się międzynarodowy list przewozowy lub, gdzie właściwe, numer kontenera, w którym znajdują się towary.

2. W przypadku operacji transportu rozpoczynających się na obszarze Umawiających się Stron obejmujących jednocześnie towary przewożone w ramach procedury T1 i towary przewożone w ramach procedury T2, stosowane są odrębne wykazy załadunkowe; w przypadku towarów przewożonych w dużych kontenerach na podstawie wykazów zdawczych TR, te odrębne wykazy są wypełniane osobno dla każdego kontenera, w którym znajdują się obie kategorie towarów.

W przypadku operacji transportu rozpoczynających się we Wspólnocie dodaje się numery seryjne wykazów towarowych odnoszących się do towarów przewożonych w procedurze T1, gdzie właściwe:

a) w polu 25 międzynarodowego listu przewozowego;

b) w polu przeznaczonym na opis towarów wykazu zdawczego TR.

W przypadku operacji transportu rozpoczynającej się w kraju EFTA dodaje się, gdzie właściwe, odniesienie do numerów seryjnych wykazów załadunkowych odnoszących się do towarów przewożonych w procedurze T2:

a) w polu 25 międzynarodowego listu przewozowego;

b) w polu przeznaczonym na opis towarów wykazu zdawczego TR.

3. W okolicznościach określonych w ustępach 1 i 2 oraz do celów procedur przewidzianych w artykułach 29-61, wykazy załadunkowe towarzyszące międzynarodowym listom przewozowym lub wykazom zdawczym TR stanowią ich integralną część i wywołują te same skutki prawne.

Oryginały takich wykazów załadunkowych są opatrzone pieczęcią stacji wysyłki.

Pokwitowanie

Stosowanie pokwitowania

Artykuł 10

1. Każda osoba, która dostarczy urzędowi przeznaczenia dokument T1 lub T2 wraz z przesyłką, której ten dokument dotyczy, może na wniosek uzyskać pokwitowanie.

2. Pokwitowanie zostaje w pierwszej kolejności wypełnione przez osobę, której dotyczy i może zawierać pozostałe dane szczegółowe odnoszące się do przesyłki, z wyjątkiem pól przeznaczonych dla urzędu celnego, ale poświadczenie celne jest ważne wyłącznie w zakresie danych szczegółowych podanych w tym polu.

Zwrot dokumentów

Urzędy centralne

Artykuł 11

Każdy kraj ma prawo wyznaczyć jeden lub więcej urzędów centralnych, do których są zwracane dokumenty przez właściwe urzędy celne w kraju przeznaczenia. Po wyznaczeniu tych urzędów centralnych do tego celu, kraje informują Komisję Wspólnot Europejskich i określają kategorię dokumentów, które należy do nich zwracać. Natomiast Komisja powiadamia o tym pozostałe kraje.

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZABEZPIECZEŃ

GWARANCJA GENERALNA

Poświadczenie gwarancji

Osoby upoważnione

Artykuł 12

1. Główny zobowiązany, przy wystawianiu poświadczenia gwarancji lub w każdym czasie w okresie jego ważności, wyznacza na własną odpowiedzialność na odwrocie poświadczenia, osobę lub osoby upoważnione do podpisania zgłoszenia T1 lub T2 w jego imieniu. Dane szczegółowe obejmują nazwisko i imię każdej upoważnionej osoby wraz z jej podpisem. Każde wyznaczenie osoby upoważnionej musi być potwierdzone podpisem głównego zobowiązanego. Główny zobowiązany jest uprawniony, według własnego uznania, przekreślić niewypełnione pola.

2. Główny zobowiązany może w każdym czasie usunąć nazwisko osoby upoważnionej zamieszone na odwrocie poświadczenia.

Upoważnieni przedstawiciele

Artykuł 13

Każda osoba wpisana na odwrotnej stronie przedłożonego urzędowi wyjścia poświadczenia gwarancji uważana jest za upoważnionego przedstawiciela głównego zobowiązanego.

Okres ważności; przedłużenie

Artykuł 14

Okres ważności poświadczenia gwarancji nie może przekraczać dwóch lat. Jednakże, okres ten może być przedłużony przez urząd składania gwarancji jednorazowo o kolejny okres nieprzekraczający dwóch lat.

Unieważnienie

Artykuł 15

Jeżeli gwarancja zostaje unieważniona, główny zobowiązany odpowiada za niezwłoczny zwrot do urzędu składania gwarancji wszystkich wydanych mu nadal ważnych poświadczeń gwarancji.

Gwarancja ryczałtowa

Dokument gwarancji

Artykuł 16

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna proponuje poręczenie zgodnie z warunkami określonymi w artykułach 27 i 28 i na warunkach ustanowionych w artykule 32 ustęp 1 dodatku I, gwarancja zostaje wydana na formularzu zgodnym ze wzorem III załączonym do dodatku I.

2. W przypadku gdy prawo krajowe, praktyka administracyjna lub przyjęty zwyczaj tego wymagają, każdy kraj może wymagać stosowania różnych formularzy gwarancji pod warunkiem, że wywołują one ten sam skutek prawny, co gwarancja określona w ustępie 1.

Tytuł gwarancji

Artykuł 17

1. Przyjęcie gwarancji określonej w artykule 16 przez urząd celny, w którym zostaje ona złożona (zwany dalej „urzędem składania gwarancji”) stanowi pozwolenie dla gwaranta do wystawiania, na warunkach gwarancji, tytułu lub tytułów gwarancji ryczałtowej osobom zamierzającym działać jako główny zobowiązany w operacjach T1 lub T2 z wybranego przez nich urzędu wyjścia.

Gwarant może wystawiać tytuły gwarancji ryczałtowej:

- które nie są ważne w odniesieniu do operacji T1 lub T2 w zakresie towarów wymienionych w załączniku VII do niniejszego dodatku, oraz

- które mogą być stosowane w wielu egzemplarzach, do siedmiu tytułów na środek transportu określony w artykule 16 ustęp 2 dodatku I dla towarów innych niż towary określone w tiret poprzednim.

W tym celu gwarant oznacza takie tytuły gwarancji ryczałtowej ukośnie, drukowanymi literami, podając jedno z następujących oświadczeń, z dodaniem odniesienia do niniejszego akapitu:

- VALIDEZ LIMITADA

- BEGRÆNSET GYLDIGHED

- BESCHRÄNKTE GELTUNG

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

- LIMITED VALIDITY

- VALIDITÉ LIMITÉE

- VALIDITÀ LIMITATA

- BEPERKTE GELDIGHEID

- VALIDADE LIMITADA

- VOIMASSA RAJOITETUSTI

- TAKMARKAD GILDISSVID

- BEGRENSET GYLDIGHET

- BEGRÄNSAD GILTIGHET

Kraj, w którym znajduje się odpowiedni urząd składania gwarancji niezwłocznie powiadamia pozostałe kraje o unieważnieniu gwarancji.

2. Odpowiedzialność gwaranta obejmuje kwotę do wysokości 7 000 ECU w odniesieniu do każdego tytułu gwarancji ryczałtowej.

3. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 1 akapit drugi i trzeci oraz postanowień artykułu 18, główny zobowiązany może przeprowadzić jedną operację T1 lub T2 na podstawie każdego tytułu gwarancji ryczałtowej. Tytuł zostaje dostarczony urzędowi wyjścia, gdzie zostaje zatrzymany.

Podwyższenie zabezpieczenia; przeliczenie ECU

Artykuł 18

1. Z wyjątkiem przypadków określonych w ustępach 2 i 3, urząd wyjścia nie może wymagać zabezpieczenia na kwotę przewyższającą kwotę zryczałtowaną w wysokości 7 000 ECU dla każdego zgłoszenia T1 lub T2, niezależnie od kwot opłat celnych i innych opłat, którym podlegają towary przewożone na podstawie danego zgłoszenia.

2. Jeżeli, na skutek szczególnych okoliczności, operacja transportu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, w związku z czym urząd wyjścia uznaje, że zabezpieczenie w wysokości 7 000 ECU jest wyraźnie niewystarczające, może on w drodze wyjątku wymagać zabezpieczenia w większej kwocie stanowiącej wielokrotność 7 000 ECU.

3. W przypadku gdy, ilość towarów przewożonych przewyższa ilość odpowiadającą kwocie zryczałtowanej 7 000 ECU, przewóz towarów wymienionych w załączniku VII do niniejszego dodatku powoduje podwyższenie kwoty gwarancji ryczałtowej.

W takim przypadku, kwota zryczałtowana zostaje podniesiona do wielokrotności 7 000 ECU, niezbędnej dla zabezpieczenia ilości wysyłanych towarów.

4. Główny zobowiązany, w przypadkach określonych w ustępach 2 i 3, dostarcza urzędowi wyjścia tytuły gwarancji ryczałtowej odpowiadające wymaganej wielokrotności 7 000 ECU.

5. Wartość wymiany w walucie krajowej kwot wyrażonych w ECU, określonej w niniejszym dodatku, obliczana jest przy zastosowaniu kursu walutowego obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca października i jest stosowana od dnia 1 stycznia następnego roku.

Jeżeli dla danej waluty krajowej kurs taki nie jest dostępny, należy zastosować kurs wymiany z ostatniego dnia, dla którego kurs został opublikowany.

Wartość wymiany ECU używana w celu zastosowania pierwszego akapitu to wartość z dnia rejestracji zgłoszenia T1 lub T2 objętego tytułem lub tytułami gwarancji ryczałtowej.

Przesyłka zawierająca łącznie towary wrażliwe oraz niewrażliwe

Artykuł 19

1. Jeżeli zgłoszenie T1 lub T2 obejmuje inne towary poza towarami przedstawionymi w wykazie określonym w artykule 18 ustęp 3, postanowienia dotyczące gwarancji ryczałtowej są stosowane tak, jakby dwie kategorie towarów zostały objęte odrębnymi zgłoszeniami.

2. W drodze odstępstwa od postanowień ustępu 1, nie bierze się pod uwagę towarów należących do jednej z kategorii, których ilość lub wartość jest stosunkowo niewielka.

TYTUŁ III

Artykuły 20-27

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułów 20-27.)

TYTUŁ IV

PROCEDURY UPROSZCZONE

Zasady niezmienione na mocy niniejszego tytułu

Artykuł 28

Niniejszy tytuł nie stanowi uszczerbku dla obowiązków w zakresie formalności dotyczących wysyłki, wywozu lub objęcia towarów jakąkolwiek procedurą w kraju przeznaczenia.

ROZDZIAŁ I

PROCEDURA TRANZYTU DLA PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ

Postanowienia ogólne dotyczące przewozu koleją

Postanowienia ogólne

Artykuł 29

Formalności związane ze stosowaniem przez władze kolejowe procedury T1 lub T2 przy przewozie towarów w transporcie kolejowym z zastosowaniem międzynarodowego listu przewozowego CIM i międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych TIEx, są upraszczane zgodnie z artykułami 30-43 oraz 59-61.

Moc prawna stosowanych dokumentów

Artykuł 30

Międzynarodowy list przewozowy CIM i międzynarodowy list przewozowy przesyłek ekspresowych, w zależności od przypadku, traktowane są jako zgłoszenia T1 lub T2.

Kontrola ewidencji

Artykuł 31

Władze kolejowe każdego kraju udostępniają organom celnym swojego kraju w celu kontroli ewidencje prowadzone w swoich biurach księgowych.

Główny zobowiązany

Artykuł 32

1. Władze kolejowe przyjmujące towary do przewozu z towarzyszącym im międzynarodowym listem przewozowym CIM lub międzynarodowym listem przewozowym przesyłek ekspresowych, stają się głównym zobowiązanym w procedurze T1 lub T2.

2. Władze kolejowe kraju, przez którego obszar towary są wprowadzane na obszar Umawiających się Stron, stają się głównym zobowiązanym w procedurze T1 lub T2 w odniesieniu do towarów przyjętych do przewozu przez władze kolejowe państwa trzeciego.

Etykieta

Artykuł 33

Władze kolejowe zapewniają, aby przewozy dokonywane w procedurze T1 lub T2, były oznaczone etykietami z piktogramem, którego wzór określony jest w załączniku VIII do niniejszego dodatku.

Etykiety umieszczane są na międzynarodowym liście przewozowym CIM lub międzynarodowym liście przewozowym przesyłek ekspresowych, oraz na odpowiednim wagonie kolejowym w przypadku ładunków zamkniętych, lub w pozostałych przypadkach na opakowaniu lub opakowaniach.

Zmiana umowy przewozu

Artykuł 34

Jeżeli następuje zmiana umowy przewozu powodująca, że:

- przewóz, który miał się zakończyć poza obszarem Umawiającej się Strony kończy się na obszarze tej Umawiającej się Strony,

- przewóz, który miał się zakończyć na obszarze Umawiającej się Strony kończy się poza obszarem tej Umawiającej się Strony,

władze kolejowe mogą realizować zmienioną umowę tylko po uprzednim pozwoleniu urzędu wyjścia.

Jeżeli umowa przewozu jest zmieniona w taki sposób, że przewóz zostaje zakończony w kraju wyjścia, zmieniona umowa zostaje zrealizowana z zastrzeżeniem warunków ustalanych przez organy celne tego kraju.

We wszystkich innych wypadkach, władze kolejowe mogą wykonywać zmienioną umowę. Zawiadamiają one niezwłocznie urząd wyjścia o dokonanej zmianie.

Przepływ towarów między Umawiającymi się Stronami

Status celny towarów; stosowanie międzynarodowego listu przewozowego CIM

Artykuł 35

1. Międzynarodowy list przewozowy CIM przedkłada się w urzędzie wyjścia, jeżeli przewóz zaczyna się na obszarze Umawiających się Stron i ma się tam również zakończyć.

2. Towary, których przewóz rozpoczyna się we Wspólnocie uznaje się przewożone w ramach procedury T2. Jednakże, jeżeli towary mają być przewożone w ramach procedury T1, urząd wyjścia wskazuje na arkuszach 1, 2 i 3 międzynarodowego listu przewozowego CIM, że towary, do których odnosi się dokument, są przewożone w ramach procedury T1; odpowiednio należy umieścić w sposób dobrze widoczny w polu 25 symbol „T1”. W przypadku towarów przewożonych w ramach procedury T2 nie trzeba wskazywać na dokumencie symbolu „T2”.

3. Towary, których przywóz zaczyna się w kraju EFTA uważane są za przewożone w ramach procedury T1. Jednakże, jeżeli towary mają być przewożone w ramach procedury T2 zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 3 litera b) Konwencji, urząd wyjścia wskazuje na arkuszu 3 międzynarodowego listu przewozowego CIM, że towary, do których odnosi się dokument są przewożone w ramach procedury T2; odpowiednio w polu 25 należy umieścić w sposób dobrze widoczny, symbol „T2” opatrzony pieczęcią urzędu celnego wyjścia i podpisem właściwego funkcjonariusza. W wypadku towarów przewożonych w ramach procedury T1 nie trzeba umieszczać w liście przewozowym symbolu „T1”.

4. Wszystkie egzemplarze międzynarodowego listu przewozowego CIM zwracane są zainteresowanej stronie.

5. Każde Państwo Członkowskie Wspólnoty może postanowić, że towary przewożone w ramach procedury T2 mogą zostać objęte procedurą T2, zgodnie z warunkami i z uwzględnieniem wyjątków ustanowionych przez to Państwo Członkowskie lub Wspólnotę, bez przedkładania międzynarodowego listu przewozowego CIM w urzędzie wyjścia w odniesieniu do towarów.

Każdy kraj EFTA może postanowić, że towary przewożone w ramach procedury T1 mogą zostać objęte tą procedurą, bez obowiązku przedkładania w urzędzie wyjścia międzynarodowego listu przewozowego CIM.

6. Urząd celny właściwy dla stacji przeznaczenia, występuje jako urząd przeznaczenia. Jednakże, jeżeli towary zostaną dopuszczone do użytku domowego lub objęte inną procedurą celną na stacji pośredniej, urząd celny właściwy dla stacji występuje jako urząd przeznaczenia.

Zapewnienie tożsamości towarów

Artykuł 36

Uwzględniając środki podejmowane przez władze kolejowe w celu zapewnienia tożsamości towarów, urząd wyjścia zasadniczo nie nakłada zamknięć na środki transportu lub opakowania.

Stosowanie poszczególnych arkuszy międzynarodowego listu przewozowego

Artykuł 37

1. Władze kolejowe kraju, w którym znajduje się urząd przeznaczenia przedkładają temu urzędowi arkusze 2 i 3 międzynarodowego listu przewozowego CIM.

2. Urząd przeznaczenia zwraca niezwłocznie władzom kolejowym arkusz 2 po zamieszczeniu na tym arkuszu swojej pieczęci, oraz zatrzymuje arkusz 3.

Przewóz towarów do państw trzecich lub z państw trzecich

Przewóz do państw trzecich

Artykuł 38

1. Jeżeli przewóz zaczyna się na obszarze Umawiających się Stron i ma się zakończyć poza obszarem Umawiających się Stron stosuje się postanowienia artykułów 35 i 36.

2. Urząd celny właściwy dla stacji granicznej, przez którą towary objęte tranzytem opuszczają obszar Umawiających się Stron, występuje jako urząd przeznaczenia.

3. W urzędzie przeznaczenia nie wypełnia się żadnych formalności.

Przewóz z państw trzecich

Artykuł 39

1. Jeżeli przewóz zaczyna się poza obszarem Umawiających się Stron i ma się zakończyć na obszarze Umawiających się Stron, urząd celny właściwy dla stacji granicznej, przez którą przesyłka wprowadzana jest na obszar Umawiających się Stron, występuje jako urząd wyjścia.

W urzędzie wyjścia nie wypełnia się żadnych formalności.

2. Urząd celny właściwy dla stacji przeznaczenia występuje jako urząd przeznaczenia. Jednakże, jeżeli towary dopuszczane są do użytku domowego lub objęte inną procedurą celną na stacji pośredniej, urząd celny właściwy dla tej stacji występuje jako urząd przeznaczenia.

W urzędzie przeznaczenia wypełnia się formalności przewidziane w artykule 37.

Przewóz objęty tranzytem przez obszar Umawiających się Stron

Artykuł 40

1. Jeżeli przewóz zaczyna się poza obszarem Umawiających się Stron i ma się zakończyć poza tym obszarem, urzędy celne określone odpowiednio w artykule 39 ustęp 1 i artykule 38 ustęp 2 występują jako urząd wyjścia i urząd przeznaczenia.

2. W urzędach wyjścia i przeznaczenia nie wypełnia się żadnych formalności.

Status celny towarów z państw trzecich lub objętych tranzytem

Artykuł 41

Towary przewożone w sposób określony w artykule 39 ustęp 1 lub w artykule 40 ustęp 1, uważane są za towary przewożone w ramach procedury T1, chyba że przedłożony zostanie dokument T2L poświadczający wspólnotowy status towarów, których dotyczy.

Postanowienia dotyczące przesyłek ekspresowych

Zakres stosowania

Artykuł 42

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 43, postanowienia artykułów 35-41 mają również zastosowanie do przewozów na podstawie międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych.

Status celny towarów; stosowanie arkuszy dokumentu TIEx

Artykuł 43

W odniesieniu do przewozów realizowanych na podstawie międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych:

a) symbole wymagane na podstawie:

- artykułu 35 ustęp 2 są umieszczane na arkuszach 2, 3 i 4 międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych,

- artykułu 35 ustęp 3 są umieszczane na arkuszu 4 międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych;

b) arkusze 2 i 4 międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych, zgodnie z postanowieniami artykułu 37, zostają przekazane do urzędu przeznaczenia, który niezwłocznie zwraca władzy kolejowej arkusz 2 po jej opieczętowaniu, oraz zatrzymuje arkusz 4.

Postanowienia dotyczące przewozu towarów w dużych kontenerach

Postanowienia ogólne

Artykuł 44

Formalności w ramach procedury T1 lub T2, są upraszczane zgodnie z postanowieniami artykułów 45-60 i artykułu 61 ustęp 3 i 4, w przypadku przewozu towarów w dużych kontenerach, który władze kolejowe zlecają przedsiębiorstwom transportowym z wykorzystaniem wykazów zdawczych typu specjalnie zaprojektowanego do użytku jako dokument tranzytowy i określonego w niniejszym dodatku jako „wykaz zdawczy TR”. Przewozy te obejmują, w danym wypadku, wysyłkę przez przedsiębiorstwa transportowe z zastosowaniem innego rodzaju transportu niż kolej, dokonywaną do stacji wyjścia w kraju przesyłki, oraz ze stacji przybycia w kraju przeznaczenia, a także transport dokonywany między wymienionymi stacjami drogą morską.

Definicje

Artykuł 45

W rozumieniu artykułów 44-60 i artykułu 61 ustęp 3 i 4 następujące określenia oznaczają:

1. „przedsiębiorstwo transportowe”: przedsiębiorstwo założone w formie spółki przez władze kolejowe będące wspólnikiem, w celu przewozu towarów w dużych kontenerach z zastosowaniem wykazów zdawczych;

2. „duży kontener”: środek transportu, który:

- posiada charakter trwały,

- jest zbudowany szczególnie w tym celu, aby ułatwić przewóz towarów przy użyciu jednego lub kilku rodzajów transportu bez potrzeby podziału zawartości,

- jest tak zbudowany, że można go łatwo zamocować lub nim manipulować,

- jest tak zbudowany, że możliwe jest skuteczne nałożenie zamknięć, o ile wymaga tego stosowanie art. 53,

- posiada takie wymiary, że jego powierzchnia ograniczona przez cztery zewnętrzne naroża podłogi wynosi co najmniej 7 m2.

3. „Wykaz zdawczy TR”: dokument obejmujący umowę przewozu, na podstawie którego przedsiębiorstwo transportowe organizuje przewóz jednego lub kilku dużych kontenerów w ruchu międzynarodowym od jednego nadawcy do jednego odbiorcy. W celu identyfikacji wykaz zdawczy TR posiada umieszczony w prawym górnym rogu numer seryjny. Numer ten składa się z sześciu cyfr, z których trzy poprzedzają litery TR i trzy po nich następują.

Wykaz zdawczy TR składa się z następujących arkuszy, w kolejności ich numeracji:

1: - arkusz dla dyrekcji generalnej przedsiębiorstwa transportowego,

2: - arkusz dla krajowego przedstawiciela przedsiębiorstwa transportowego na stacji przeznaczenia,

3A: - arkusz dla władz celnych,

3B: - arkusz dla odbiorcy,

4: - arkusz dla dyrekcji generalnej przedsiębiorstwa transportowego,

5: - arkusz dla krajowego przedstawiciela przedsiębiorstwa transportowego na stacji wyjścia,

6: - arkusz dla nadawcy.

Wszystkie arkusze wykazu zdawczego TR, z wyjątkiem arkusza 3A, mają po prawej stronie zielony pasek brzegowy o szerokości około 4 cm;

4. „Wykaz dużych kontererów”, zwany dalej „wykazem”: dokument dołączany do wykazu zdawczego TR, stanowiący jego integralną część, na podstawie którego przewożonych jest kilka dużych kontenerów z tej samej stacji wyjścia do tej samej stacji przeznaczenia, gdzie wypełniane są formalności celne.

Liczbę wykazów należy wpisać w polu przeznaczonym do tego celu, w prawym górnym rogu wykazu zdawczego TR. Dodatkowo w prawym górnym rogu każdego wykazu należy wpisać numer seryjny odpowiedniego wykazu zdawczego TR.

Moc prawna stosowanych dokumentów

Artykuł 46

Wykaz zdawczy TR stosowany przez przedsiębiorstwo transportowe, w odpowiednim przypadku traktowany jest jak zgłoszenie T1 lub T2.

Kontrola ewidencji; informacje, które należy dostarczyć

Artykuł 47

1. W każdym kraju przedsiębiorstwo transportowe udostępnia organom celnym w celu kontroli, za pośrednictwem swojego krajowego przedstawiciela bądź przedstawicieli, ewidencje prowadzone w jego biurze lub biurach księgowych lub u jego przedstawiciela bądź przedstawicieli.

2. Przedsiębiorstwo transportowe lub jego krajowy przedstawiciel bądź przedstawiciele przekazują organom celnym, na ich wniosek, wszystkie dokumenty, ewidencje lub informacje, które dotyczą wykonywanych bądź już wykonanych operacji przewozu, co do których organy te uznały, że powinny być o nich powiadamiane.

3. Przedsiębiorstwo transportowe lub jego krajowy przedstawiciel bądź przedstawiciele powiadamiają:

a) urząd celny przeznaczenia, o każdym wykazie zdawczym TR, którego arkusz 1 przesłano mu bez pieczęci urzędu celnego;

b) urząd wyjścia, o każdym wykazie zdawczym TR, którego arkusza 1 mu nie odesłano i w odniesieniu do którego przedsiębiorstwo transportowe nie może ustalić, czy dana przesyłka została w sposób prawidłowy przedstawiona urzędowi celnemu przeznaczenia, bądź czy przesyłka, na mocy artykułu 55, została wywieziona z obszaru Umawiających się Stron do państwa trzeciego.

Główny zobowiązany

Artykuł 48

1. Głównym zobowiązanym staje się władza kolejowa kraju, w którym przewóz towarów, określonym w artykule 44 rodzajem transportu, został przejęty przez przedsiębiorstwo transportowe.

2. Przy przewozach, określonym w artykule 44 rodzajem transportu, przejętych przez przedsiębiorstwo transportowe w państwie trzecim, głównym zobowiązanym staje się władza kolejowa kraju, przez którego obszar przesyłka wprowadzana jest na obszar Umawiających się Stron.

Formalności celne podczas przewozu z zastosowaniem innego rodzaju transportu niż transport kolejowy

Artykuł 49

Jeżeli podczas przewozu z zastosowaniem transportu innego rodzaju niż transport kolejowy, do stacji wyjścia lub ze stacji przeznaczenia muszą być wypełniane formalności celne, w każdym wykazie zdawczym TR może być wpisany tylko jeden duży kontener.

Etykieta

Artykuł 50

Przedsiębiorstwo transportowe zapewnia, aby przesyłki przewożone w ramach wspólnej procedury tranzytowej były oznaczone etykietami z piktogramem, którego wzór określony jest załączniku VIII do niniejszego dodatku. Etykiety umieszczane są na wykazie zdawczym TR, jak również na dużym kontenerze lub kontenerach.


Zmiana umowy przewozu

Artykuł 51

Jeżeli ma miejsce zmiana umowy przewozu powodująca, że:

- przewóz, który miał się zakończyć poza obszarem Umawiającej się Strony, kończy się na obszarze Umawiającej się Strony, lub

- przewóz, który miał się zakończyć na obszarze Umawiającej się Strony, kończy się poza obszarem Umawiającej się Strony,

przedsiębiorstwo transportowe może realizować zmienioną umowę przewozu, tylko po uprzedniej zgodzie urzędu wyjścia.

Jeżeli zmiana umowy przewozu powoduje, że przewóz kończy się w kraju wyjścia, zmieniona umowa jest realizowana z zastrzeżeniem warunków określonych przez organy celne tego kraju.

We wszystkich innych wypadkach przedsiębiorstwo przewozowe może realizować zmienioną umowę przewozu. Zawiadamia ono jednakże niezwłocznie urząd wyjścia o dokonanej zmianie.

Przepływ towarów między Umawiającymi się Stronami

Status celny towarów; wykazy, zniesienie wymogu przedkładania wykazu zdawczego w urzędzie wyjścia

Artykuł 52

1. Jeżeli przewóz zaczyna się na obszarze Umawiających się Stron i ma się tam również zakończyć, wykaz zdawczy TR należy przedłożyć urzędowi wyjścia.

2. Towary, których przewóz zaczyna się we Wspólnocie, traktowane są jako przewożone w ramach procedury T2. Jeżeli jednak towary mają być przewiezione w ramach procedury T1 w polu przewidzianym dla wpisów dokonywanych przez funkcjonariuszy celnych, urząd wyjścia wskazuje na arkuszach 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR, że towary są przewożone w ramach procedury TR; odpowiednio, symbol „T1” nanosi się również w wyraźny sposób w polach przeznaczonych dla organów celnych arkuszy 2, 3A oraz 3B wykazu zdawczego TR. W przypadku towarów przewożonych w ramach procedury T2, wpisanie symbolu T2 nie jest obowiązkowe.

3. Towary, których przewóz zaczyna się w kraju EFTA, traktowane są jako przewożone w ramach procedury T1. Jeżeli jednak towary mają być przewiezione w ramach procedury T2 zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 3 litera b) Konwencji, urząd wyjścia wskazuje na arkuszu 3A wykazu zdawczego, że towary do których odnosi się dokument przewożone są w ramach tej procedury; odpowiednio, w polu przeznaczonym dla organu celnego arkusza 3A wykazu zdawczego nanosi w dobrze widoczny sposób symbol „T2” wraz z pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem właściwego funkcjonariusza. W przypadku towarów przewożonych w ramach procedury T1, wpisanie symbolu „T1” nie jest obowiązkowe.

4. Jeżeli w przypadku przewozu towarów zaczynającego się we Wspólnocie, jeden lub wiele dużych kontenerów przewożonych na podstawie wykazu zdawczego TR w ramach procedury T1 zawiera towary przewożone w ramach procedury T1, a pozostały duży kontener lub kontenery zawierają wyłącznie towary przewożone w procedurze T2, urząd wyjścia nanosi w przeznaczonych dla organów celnych polach arkuszy 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR obok symbolu T1 odniesienie do dużego kontenera lub kontenerów zawierających towary przewożone w ramach procedury T1.

5. Jeżeli w przypadku przewozu towarów zaczynającego się w kraju EFTA, jeden lub wiele kontenerów przewożonych na podstawie wykazu zdawczego TR zawiera towary przewożone w ramach procedury T1, a pozostały kontener lub kontenery zawierają wyłącznie towary przewożone w ramach procedury T2, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 3 litera b) Konwencji, urząd wyjścia nanosi w przeznaczonym dla organów celnych polu arkusza 3A wykazu zdawczego TR obok symbolu T2 odniesienie do dużego kontenera lub kontenerów zawierających towary przewożone w ramach procedury T2 wraz z pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem właściwego funkcjonariusza.

6. Jeżeli w przypadkach przewidzianych w ustępach 4 i 5 stosowane są wykazy dotyczące dużych kontenerów, dla kontenerów zawierających towary przewożone w ramach procedury T1 i kontenerów zawierających wyłącznie towary przewożone w ramach procedury T2 wypełnia się odrębne wykazy. Do celów identyfikacji wykazy te muszą zawierać numer seryjny.

Jeżeli przewóz towarów zaczyna się we Wspólnocie, odniesienie od numeru(-ów) seryjnego(-ych) wykazu(-ów) dotyczącego(-ych) dużych kontenerów zawierających towary przewożone w ramach procedury T1 ma być naniesione przez urząd wyjścia w polu przeznaczonym dla organów celnych na arkuszach 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR, obok symbolu „T1”.

Jeżeli przewóz towarów zaczyna się w kraju EFTA, odniesienie do numeru(-ów) seryjnego(-ych) wykazu(-ów) dotyczących dużych kontenerów zawierających towary przewożone w procedurze T2, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 3 litera b) Konwencji, ma być naniesione przez urząd wyjścia nanosi w polu przeznaczonym dla organów celnych na arkuszu 3A wykazu zdawczego TR, obok symbolu „T2”, wraz z pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem właściwego funkcjonariusza.

7. Wszystkie egzemplarze wykazu zdawczego TR zwracane są zainteresowanej stronie.

8. Każde Państwo Członkowskie Wspólnoty może postanowić, że towary przewożone w ramach procedury T2, pod warunkami i z wyłączeniami ustanowionymi przez to państwo lub Wspólnotę, będą mogły zostać objęte tą procedurą, bez obowiązku przedkładania urzędowi wyjścia wykazu zdawczego TR odnoszącego się do tych towarów.

Każdy kraj EFTA może postanowić, że towary przewożone w ramach procedury T1, będą przewożone w ramach tej procedury bez obowiązku okazywania wykazu zdawczego urzędowi wyjścia.

9. Wykaz zdawczy TR przedkłada się urzędowi celnemu – zwanemu dalej urzędem przeznaczenia – w którym towary zostają dopuszczone do użytku domowego lub objęte inną procedurą celną.

Środki pozwalające na stwierdzenie tożsamości towarów

Artykuł 53

Tożsamość towarów zapewnia się zgodnie z postanowieniami artykułu 11 Konwencji. Jednakże w przypadkach gdy, zgodnie z przepisami stosowanymi w Umawiających się Stronach, wykaz zdawczy TR nie jest okazywany w urzędzie wyjścia, urząd celny, mając na względzie środki podejmowane przez władze kolejowe w celu zapewnienia tożsamości towarów zasadniczo nie nakłada zamknięć celnych na duże kontenery. Jeżeli zostają nałożone zamknięcia celne, należy to odnotować w polach przeznaczonych dla organów celnych na arkuszach 3A i 3B wykazu zdawczego TR.

Stosowanie poszczególnych arkuszy wykazu zdawczego

Artykuł 54

1. Przedsiębiorstwo transportowe przedkłada urzędowi przeznaczenia arkusze 1, 2 i 3A wykazu zdawczego TR.

2. Urząd przeznaczenia zwraca niezwłocznie przedsiębiorstwu transportowemu arkusze 1 i 2, po przystawieniu swojej pieczęci oraz zatrzymuje arkusz 3A.

Przewóz towarów do państw trzecich i z państw trzecich

Przewóz do państw trzecich

Artykuł 55

1. Jeżeli przewóz zaczyna się na obszarze Umawiających się Stron i ma się zakończyć poza obszarem Umawiających się Stron, stosuje się postanowienia artykułów 52 i 53.

2. Urząd celny właściwy dla stacji granicznej, przez którą towary opuszczają obszar Umawiających się Stron, przejmuje zadania urzędu przeznaczenia.

3. W urzędzie przeznaczenia nie wypełnia się żadnych formalności.

Przewóz z państw trzecich

Artykuł 56

1. Jeżeli przewóz zaczyna się poza obszarem Umawiających się Stron i ma się zakończyć na obszarze Umawiających się Stron, urząd celny właściwy dla stacji granicznej, przez którą towary wprowadzane są na obszar Umawiających się Stron, przejmuje zadania urzędu wyjścia. W urzędzie wyjścia nie wypełnia się żadnych formalności.

2. Urząd celny, któremu przedstawia się towary, przejmuje zadania urzędu przeznaczenia. W urzędzie przeznaczenia wypełnia się formalności przewidziane w artykule 54.

Przewóz przez obszar Umawiających się Stron

Artykuł 57

1. Jeżeli przewóz zaczyna się poza obszarem Umawiających się Stron i ma się zakończyć także poza tym obszarem, urzędy celne określone w artykule 56 ustęp 1 i w artykule 55 ustęp 2, przejmują zadania odpowiednio urzędu wyjścia i urzędu przeznaczenia.

2. W urzędach wyjścia i urzędach przeznaczenia nie wypełnia się żadnych formalności.

Status celny towarów z państw trzecich lub objętych tranzytem

Artykuł 58

Towary przewożone w sposób określony w artykule 56 ustęp 1 lub artykule 57 ustęp 1, traktowane są jako towary przewożone w procedurze T1, chyba że przedkładany jest dokument T2L poświadczający wspólnotowy status tych towarów.

Postanowienia dotyczące danych statystycznych

Artykuł 59

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 59.)

Inne postanowienia

Postanowienia dodatku I niemające zastosowania

Artykuł 60

Postanowienia tytułu II i III dodatku I do Konwencji, które stały się bezskuteczne przez zastosowanie niniejszego rozdziału, w szczególności artykułu 12 ustępy 3-6, artykułów 17 i 23, artykułu 25 ustęp 1 i artykułu 41 nie mają zastosowania.

Zakres stosowania procedur zwykłych i uproszczonych

Artykuł 61

1. Postanowienia artykułów 29-43 Konwencji nie stanowią przeszkody w stosowaniu procedur przewidzianych w dodatku I. Jednakże w takim wypadku obowiązują postanowienia artykułów 31 i 33.

2. W takim wypadku, przy wypełnianiu międzynarodowego listu przewozowego CIM lub międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych, odpowiednio w polu 32 lub 20 wpisuje się w dobrze widoczny sposób odniesienie do wykorzystanego dokumentu tranzytowego lub dokumentów tranzytowych. W danych tych należy wyszczególnić rodzaj, urząd wystawienia, datę i numer rejestracji każdego wykorzystanego dokumentu.

Ponadto, arkusz 2 międzynarodowego listu przewozowego CIM lub międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych opatruje się pieczęcią władzy kolejowej odpowiedzialnej za ostatnią stację kolejową związaną z realizacją operacji tranzytowej. Władza kolejowa przystawia pieczęć po upewnieniu się, że przewóz towarów odbywa się na podstawie jednego lub kilku z wymienionych dokumentów tranzytowych.

Jeżeli operacje tranzytowe określone w ustępie 1 i w akapicie pierwszym niniejszego ustępu kończą się w kraju EFTA, kraj ten może ustalić, aby arkusz 2 międzynarodowego listu przewozowego CIM lub międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych był przedkładany urzędowi celnemu właściwemu dla ostatniej stacji kolejowej związanej z operacją tranzytu. Urząd celny przystawia pieczęć na przedłożonych arkuszach, po upewnieniu się, że przewóz towarów odbywa się na podstawie jednego lub kilku z wymienionych dokumentów tranzytowych.

3. Procedura określona w dodatku I nie może być stosowana, jeżeli stosuje się postanowienia artykułów 44-58.

4. W przypadku gdy operacja tranzytowa realizowana jest z zastosowaniem wykazu zdawczego TR zgodnie z postanowieniami artykułów 44-58, do międzynarodowego listu przewozowego CIM używanego w tej operacji nie stosuje się postanowień artykułów 29-43, 59 i 60 oraz artykułu 61 ustęp 1 i 2. Międzynarodowy list przewozowy CIM zawiera w polu 32 umieszczone w dobrze widoczny sposób odniesienie do wykazu zdawczego TR. Odniesienie to musi zawierać wyrazy „wykaz zdawczy”, po których następuje numer seryjny.

ROZDZIAŁ II

UPROSZCZENIE FORMALNOŚCI W URZĘDACH WYJŚCIA I PRZEZNACZENIA

Postanowienia ogólne

Artykuł 62

Każdy kraj może dokonać uproszczeń formalności dotyczących procedur tranzytu prowadzonych w urzędach wyjścia i przeznaczenia na swoim obszarze zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Formalności w urzędzie wyjścia

Upoważniony nadawca

Artykuł 63

Organy celne każdego kraju mogą udzielić jakiejkolwiek osobie, która spełnia warunki ustanowione w artykule 64 i która zamierza przewieźć towary przez dany obszar (zwanej dalej „upoważnionym nadawcą”) pozwolenia na nieprzedkładanie w urzędzie wyjścia zarówno towarów jak i odnoszącego się do nich zgłoszenia tranzytowego.

Warunki udzielenia pozwolenia

Artykuł 64

1. Pozwolenie przewidziane w artykule 63 zostaje udzielone osobom, które:

a) często wysyłają towary;

b) których ewidencje pozwalają organom celnym na zweryfikowanie ich przewozów; oraz

c) które, w przypadku gdy wymagane jest zabezpieczenie w procedurze T1 lub T2, dostarczają gwarancję generalną.

2. Organy celne mogą odmówić udzielenia pozwolenia osobom, które nie są w stanie zapewnić zabezpieczeń, jakie te organy uznają za konieczne.

3. Organy mogą odmówić pozwolenia w szczególności w sytuacji, gdy upoważniony nadawca przestaje spełniać warunki ustępu 1 lub nie jest już w stanie zapewnić zabezpieczeń określonych w ustępie 2.

Treść pozwolenia

Artykuł 65

Pozwolenie wydawane przez organy celne określa w szczególności:

a) urząd lub urzędy celne będące upoważnionymi urzędami wyjścia przesyłek;

b) termin i procedurę, zgodnie z którymi upoważniony nadawca ma obowiązek poinformować urząd wyjścia o przesyłkach do wysłania, tak aby urząd mógł przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole przed wyjściem towarów;

c) termin, w którym towary muszą być okazane w urzędzie przeznaczenia; oraz

d) środki pozwalające na ustalenie tożsamości, które należy podjąć. W tym celu organy celne mogą postanowić, że środki transportu lub opakowanie czy opakowania będą opatrzone specjalnymi zamknięciami, akceptowanymi przez organy celne i założonymi przez upoważnionego nadawcę.

Uprzednie poświadczanie

Artykuł 66

1. W pozwoleniu określa się, że pole przeznaczone dla urzędu wyjścia na przedniej stronie formularza zgłoszenia T1 lub T2:

a) zostanie uprzednio opatrzone pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem funkcjonariusza tego urzędu; lub

b) zostanie opatrzone przez upoważnionego nadawcę specjalną metalową pieczęcią zatwierdzoną przez organy celne i zgodną ze wzorem określonym w załączniku IX do niniejszego dodatku. Pieczęć taka może być uprzednio wydrukowana na formularzach, jeżeli druk dokonywany jest przez zatwierdzoną w tym celu drukarnię.

Upoważniony nadawca wypełnia to pole przez podanie daty przesyłki towarów, a zgłoszeniu przypisuje numer, zgodnie z zasadami określonymi w pozwoleniu.

2. Organy celne mogą nakazać stosowanie formularzy, które posiadają znak odróżniający jako środek identyfikacji.

Formalności przy wyjściu towarów

Artykuł 67

1. Upoważniony nadawca, nie później niż w czasie wysyłki towarów, nanosi na przednich stronach egzemplarzy 1, 4 i 5 należycie wypełnionych zgłoszeń T1 lub T2 w polu: „Kontrola urzędu wyjścia” dane dotyczące terminu, w którym towary muszą być przedłożone w urzędzie przeznaczenia i odpowiednich środków pozwalających na ustalenie tożsamości towarów oraz jeden z następujących wpisów:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμένη διαδικασία

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande

2. Po wysyłce towarów, egzemplarz 1 zostaje bezzwłocznie przesłany do urzędu wyjścia. Organy celne mogą postanowić w pozwoleniu, aby egzemplarz 1 był przesłany do urzędu wyjścia zaraz po wypełnieniu zgłoszenia T1 lub T2. Pozostałe egzemplarze zostają dołączone do towarów zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w dodatku I.

3. Jeżeli organy celne kraju wyjścia przeprowadzają kontrolę przy wyjściu przesyłki, odnotowują to zdarzenie w polu „Kontrola urzędu wyjścia” na przednich stronach egzemplarzy 1, 4 i 5 zgłoszenia T1 lub T2.

Główny zobowiązany

Artykuł 68

Zgłoszenie T1 lub T2, należycie wypełnione i opatrzone wpisami zgodnie z artykułem 67 ustęp 1, traktowane jest na równi z dokumentem T1 lub T2 w zależności od przypadku, a upoważniony nadawca, który podpisał zgłoszenie staje się głównym zobowiązanym.

Zwolnienie ze składania podpisu

Artykuł 69

1. Upoważniony nadawca może uzyskać pozwolenie, aby zgłoszenia tranzytowe T1 lub T2 sporządzane przy użyciu elektronicznego lub automatycznego systemu przetwarzania danych nie musiały być przez niego podpisywane, o ile zgłoszenia te opatrzone są specjalną pieczęcią określoną w załączniku IX do niniejszego dodatku. Pozwolenia takiego udziela się pod warunkiem, że upoważniony nadawca uprzednio zobowiąże się pisemnie wobec tych organów do występowania jako główny zobowiązany we wszystkich operacjach T1 lub T2, realizowanych z zastosowaniem wszystkich zgłoszeń T1 lub T2 opatrzonych specjalną pieczęcią.

2. Dokumenty T1 lub T2, sporządzone zgodnie z postanowieniami ustępu 1, muszą zawierać w polu przewidzianym na podpis głównego zobowiązanego, jeden z poniższych wpisów:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Frátekid fyrir undirskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad frän underskrift.

Zakres odpowiedzialności upoważnionego nadawcy

Artykuł 70

1. Upoważniony nadawca:

a) stosuje się do postanowień niniejszego rozdziału i warunków pozwolenia; oraz

b) podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zabezpieczenia specjalnej pieczęci lub formularzy opatrzonych pieczęcią urzędu wyjścia lub specjalną pieczęcią.

2. W przypadku niewłaściwego użycia przez jakąkolwiek osobę formularzy, na których znajdują się uprzednio odciśnięte pieczęcie właściwego urzędu celnego lub specjalne pieczęcie, upoważniony nadawca staje się odpowiedzialny, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek postępowania karnego, za zapłatę opłat celnych i innych opłat należnych w danym kraju w zakresie przewozu towarów objętych tymi formularzami, chyba że uzasadni on organom celnym, przez które został upoważniony, że podjął środki wymagane zgodnie ustępem 1 litera b).

Formalności w urzędzie przeznaczenia

Upoważniony odbiorca

Artykuł 71

1. Organy celne każdego kraju mogą zwolnić z przedkładania w urzędzie przeznaczenia towarów transportowanych w procedurze T1 lub T2, jeżeli towary przeznaczone są dla osoby, która spełnia warunki określone w artykule 72 (zwanej dalej „upoważnionym odbiorcą”) uprzednio upoważnionej przez organy celne kraju, któremu podlega urząd przeznaczenia.

2. W takim przypadku główny zobowiązany wypełnia ciążące na nim zgodnie z artykułem 13 litera a) dodatku I obowiązki, jeżeli egzemplarze dokumentu T1 lub T2, który towarzyszył przesyłce oraz towary w niezmienionym stanie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie upoważnionemu odbiorcy do jego pomieszczeń lub miejsc określonych w pozwoleniu oraz przestrzegano środków podjętych w celu zapewnienia tożsamości towarów.

3. Na wniosek przewoźnika upoważniony odbiorca wystawia dla każdej przesyłki dostarczonej zgodnie z warunkami określonymi w ustępie 2 poświadczenie odbioru, w którym stwierdza, że dokument i towary zostały dostarczone.

Warunki udzielenia pozwolenia

Artykuł 72

1. Pozwolenie określone w artykule 71 może zostać przyznane jedynie osobom:

a) które często otrzymują przesyłki poddawane kontroli celnej; oraz

b) które posiadają ewidencję pozwalającą organom celnym na zweryfikowanie operacji.

2. Organy celne mogą wstrzymać wydanie pozwolenia osobom, które nie są w stanie zapewnić zabezpieczeń, jakie te organy uznają za niezbędne.

3. Pozwolenie może zostać cofnięte, w szczególności gdy upoważniony odbiorca przestaje spełniać warunki ustępu 1 lub nie jest już w stanie zapewnić zabezpieczeń określonych w ustępie 2.

4. Upoważniony odbiorca musi spełniać wszystkie warunki przewidziane w niniejszym rozdziale i w pozwoleniu.

Treść pozwolenia

Artykuł 73

1. W udzielanym przez organy celne pozwoleniu określa się:

a) urząd lub urzędy celne będące upoważnionymi urzędami przeznaczenia dla przesyłek dostarczanych do upoważnionego odbiorcy;

b) termin oraz procedury, z zachowaniem których upoważniony odbiorca ma informować urząd przeznaczenia o przybyciu towarów tak, aby urząd ten mógł przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole po przybyciu towarów.

2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 76, właściwe organy określają w pozwoleniu, czy istnieje wymóg podejmowania przez urząd przeznaczenia jakichkolwiek czynności przed zbyciem przez upoważnionego odbiorcę przybyłych towarów.

Obowiązki upoważnionego odbiorcy

Artykuł 74

1. Upoważniony odbiorca podejmuje następujące czynności po przybyciu przesyłek do jego pomieszczeń lub miejsc określonych w pozwoleniu:

a) natychmiast powiadamia urząd przeznaczenia, zgodnie z zasadami określonymi w pozwoleniu, o ewentualnych nadwyżkach, brakach, zmianach i innych nieprawidłowościach takich, jak naruszone zamknięcia; oraz

b) niezwłocznie przesyła urzędowi przeznaczenia egzemplarze dokumentu T1 lub T2, które towarzyszyły przesyłce, wskazując datę przybycia przesyłki i stan nałożonych zamknięć.

2. Urząd przeznaczenia zamieszcza odpowiednie adnotacje na takich egzemplarzach dokumentu T1 lub T2.

Inne postanowienia

Kontrole

Artykuł 75

Organy celne mogą przeprowadzać wszelkiego rodzaju niezbędne kontrole upoważnionych nadawców i upoważnionych odbiorców. Wspomniani nadawcy i odbiorcy zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne informacje i udogodnienia.

Wyłączenie niektórych towarów

Artykuł 76

Organy celne kraju wyjścia lub kraju przeznaczenia mogą wyłączyć niektóre kategorie towarów z udogodnień przewidzianych w artykule 63 i 71.

Szczególny przypadek przesyłek koleją

Artykuł 77

1. (Niniejszy artykuł nie zawiera ustępu 1.)

2. Jeżeli towary przewożone na podstawie artykułów 29-61 przeznaczone są dla upoważnionego odbiorcy, organy celne mogą postanowić, aby w drodze odstępstwa od postanowień artykułu 71 ustęp 2 i artykułu 74 ustęp 1 litera b), arkusze 2 i 3 międzynarodowego listu przewozowego CIM, arkusze 2 i 4 międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych lub arkusze 1, 2 i 3A wykazu zdawczego TR były dostarczane do urzędu przeznaczenia bezpośrednio przez władzę kolejową lub przedsiębiorstwo transportowe.

ROZDZIAŁ III

Artykuły 78-81

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułów 78-81.)

TYTUŁ V

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW NIEPRZEWOŻONYCH W RAMACH PROCEDURY T2

(DOKUMENT T2L)

ROZDZIAŁ I

WYDAWANIE I STOSOWANIE DOKUMENTU

Formularze – zakres stosowania

Artykuł 82

1. Dokument T2L należy wystawiać na formularzu zgodnym z jednym ze wzorów określonych w artykule 1 ustęp 7 niniejszego dodatku.

2. Formularze te wypełnia się zgodnie z uwagą wyjaśniającą zawartą w załączniku VIII do dodatku III.

3. Dokument T2L jest wydawany dla towarów o statusie wspólnotowym, ale nieprzewożonych w ramach procedury T2 z wyjątkiem towarów:

a) przeznaczonych do wywozu poza obszar Umawiających się Stron; lub

b) w opakowaniach nie mających statusu wspólnotowego; lub

c) przewożonych w ramach procedury przewidzianej dla międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetu TIR chyba, że:

- towary, które mają być wyładowane na obszarze jednej z Umawiających się Stron przewożone są z towarami, które mają być wyładowane w państwie trzecim; lub

- towary przewożone są z obszaru jednej z Umawiających się Stron na obszar drugiej przez obszar państwa trzeciego.

4. Dokument T2L może być również wystawiony w przypadku:

- przesyłek pocztowych (w tym paczek pocztowych) wysyłanych z urzędu pocztowego jednej Umawiającej się Strony do urzędu pocztowego drugiej Umawiającej się Strony,

- towarów, które w rozumieniu artykułu 49 dodatku I, nie są przewożone w ramach procedury T2.

Warunki przewozu bezpośredniego

Artykuł 83

Dokument T2L może być stosowany do celów poświadczenia wspólnotowego statusu towarów, do których się odnosi wyłącznie, jeżeli towary przewożone są bezpośrednio z jednego kraju do drugiego.

Następujące towary uważa się za przewożone bezpośrednio z jednego kraju do drugiego:

a) towary transportowane bez przejazdu przez obszar państwa trzeciego;

b) towary transportowane przez obszar jednego lub wielu państw trzecich pod warunkiem, że przewóz przez te kraje objęty jest jednolitym dokumentem przewozowym, sporządzonym w Umawiającej się Stronie.

Warunki wystawiania; wystawianie z datą wsteczną

Artykuł 84

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 92, dokument T2L jest wystawiany na pojedynczym egzemplarzu.

2. Dokument T2L i w miarę potrzeby, dokument(-y) T2L bis są poświadczane w polu C „urząd wyjścia” tych dokumentów przez organy celne kraju wyjścia na wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty są zwracane osobie zainteresowanej, jak tylko formalności celne związane z wysyłką towarów do kraju przeznaczenia zostaną wypełnione.

3. Z ważnej przyczyny, właściwe organy celne kraju wyjścia mogą wystawić dokument T2L osobie zainteresowanej z mocą wsteczną; w takim przypadku należy na nim nanieść w kolorze czerwonym jeden z poniższych wpisów:

- Expedido a posteriori

- Udsted efterfølgende

- Nachträglich ausgestellt

- Εκδοθέν εκ των υστέρων

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- Útgefid eftirá

- Utstedt i etterhånd

- Utfärdat i efterhand

Stosowanie wykazów załadunkowych

Artykuł 85

1. Jeżeli dokument T2L sporządzany jest w odniesieniu do przesyłki obejmującej dwa lub więcej rodzajów towarów, dane szczegółowe odnoszące się do tych towarów mogą być wpisane na jednym lub większej ilości wykazów załadunkowych w rozumieniu artykułu 5, ustęp 2, zamiast w polach nr 31 „Opakowania i opis towaru”, 32 „Nr pozycji”, 33 „Kod towaru”, 35 „Masa brutto (kg)”, 38 „Masa netto (kg)” i gdzie właściwe, 44 „Informacje dodatkowe/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia” formularzy wymaganych w celu sporządzenia dokumentu T2L.

Jeżeli stosowane są wykazy załadunkowe to odpowiednie pola dokumentu T2L przekreśla się.

2. Górna część pola określonego w artykule 6 litera b przeznaczona jest dla symbolu „T2L”; dolna jego część przeznaczona jest na pieczęć urzędu celnego.

Nie wypełnia się kolumny Kraj wysyłki/wywozu” wykazu załadunkowego.

3. Wykaz załadunkowy jest okazywany w tej samej liczbie egzemplarzy, co dokument T2L, do którego się odnosi; jest on podpisywany przez osobę, która podpisała dokument T2L.

4. Jeżeli dwa lub więcej wykazów załadunkowych jest dołączonych do dokumentu T2L, takie wykazy załadunkowe opatruje się numerem seryjnym nadanym zainteresowanej osobie; liczba załączonych wykazów załadunkowych jest wpisywana w polu „wykazy załadunkowe” formularza stosowanego w celu sporządzenia dokumentu T2L.

Okazywanie dokumentów T2L w miejscu przeznaczenia

Artykuł 86

1. Dokumenty T2L są okazywane w urzędzie celnym, w którym towary objęte mają być objęte procedurą celną inną niż procedura, w ramach której zostały przewiezione.

2. Jeżeli towary zostały przetransportowane drogą morską, lotniczą lub rurociągiem, dokumenty T2L są okazywane w urzędzie celnym, w którym towary zostały objęte procedurą celną.

Kontrola dokumentów T2L

Artykuł 87

Kraje udzielają sobie wzajemnej pomocy w kontroli autentyczności dokumentów T2L oraz dokładności informacji w nich zawartych.

Dokumenty T2L w trzech egzemplarzach

Artykuł 88

(Niniejszy dodatek nie zawiera artykułu 88.)

ROZDZIAŁ II

PROCEDURA UPROSZCZONA DOTYCZĄCA WYSTAWIANIA DOKUMENTU T2L

Upoważniony nadawca

Artykuł 89

Organy celne każdego kraju mogą zezwolić jakiejkolwiek osobie zwanej dalej „upoważnionym nadawcą”, która spełnia warunki określone w artykule 90 i która zamierza wysyłać towary na podstawie dokumentu T2L, aby stosowała ona ten dokument bez obowiązku przestrzegania postanowień artykułu 84 ustęp 2.

Warunki udzielenia pozwolenia

Artykuł 90

1. Pozwolenie przewidziane w artykule 89 jest udzielane wyłącznie osobom:

a) które często przesyłają towary;

b) których ewidencje pozwalają organom celnym na weryfikację ich operacji.

2. Organy celne mogą wstrzymać wydanie pozwolenia osobom, które nie są w stanie zapewnić zabezpieczeń, uważanych przez te organy za konieczne.

3. Organy mogą cofnąć pozwolenie, w szczególności jeżeli upoważniony nadawca przestaje spełniać warunki ustępu 1 lub nie jest już w stanie zapewnić zabezpieczeń określonych w ustępie 2.

Treść pozwolenia

Artykuł 91

1. Pozwolenie wystawiane przez organy celne określa w szczególności:

a) urząd celny, któremu powierzono wstępne poświadczenie formularzy stosowanych do sporządzania dokumentów T2L zgodnie z artykułem 92 ustęp 1 litera a); oraz

b) sposób, w jaki upoważniony nadawca określa, że te formularze zostały poprawnie zastosowane.

2. Organy celne określają termin, w którym i sposób, w jaki upoważniony nadawca powiadamia właściwy urząd celny tak, aby urząd ten mógł przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole przed wyjściem towarów.

Uprzednie poświadczanie i formalności przy wyjściu

Artykuł 92

1. W pozwoleniu określa się, że pole C „Urząd wyjścia” na przedniej stronie formularza stosowanego przy sporządzaniu dokumentu T2L oraz, gdzie właściwe, dokumentu(-ów) T2Lbis:

a) jest uprzednio opatrywane pieczęcią urzędu celnego określonego w artykule 91 ustęp 1, litera a) i podpisem funkcjonariusza tego urzędu; lub

b) jest opatrywane przez upoważnionego nadawcę specjalną metalową pieczęcią zatwierdzoną przez organy celne i zgodną ze wzorem określonym w załączniku IX do niniejszego dodatku. Pieczęć taka może być uprzednio wydrukowana na formularzach, jeżeli druk dokonywany jest przez zatwierdzoną w tym celu drukarnię.

2. Nie później niż z chwilą przesyłki towarów, upoważniony nadawca wypełnia formularz i podpisuje go. Ponadto, umieszcza w polu przeznaczonym dla kontroli urzędu wyjścia nazwę właściwego urzędu celnego, datę wypełnienia dokumentu, te dane szczegółowe dokumentacji wywozowej, które są wymagane przez kraj wyjścia oraz jeden z poniższych wpisów:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμένη διαδικασία

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande

3. Formularz, właściwie wypełniony i posiadający wpis określony w ustępie 2 i podpisany przez upoważnionego nadawcę, traktowany jest na równi z dokumentem poświadczającym wspólnotowy status towarów.

Obowiązek sporządzenia kopii

Artykuł 93

Upoważniony nadawca wykonuje kopię każdego dokumentu T2L wystawionego na mocy niniejszego rozdziału. Organy celne określają warunki, z zastrzeżeniem których kopia dokumentu jest przedstawiana do celów kontroli i zatrzymywana przez nie mniej niż dwa lata.

Kontrole upoważnionego nadawcy

Artykuł 94

Organy celne mogą przeprowadzać kontrole upoważnionego nadawcy, jakie uznają za niezbędne. W tym celu wspomniany nadawca zapewnia wszelkie niezbędne informacje i udogodnienia.

Zakres odpowiedzialności upoważnionego nadawcy

Artykuł 95

1. Upoważniony nadawca:

a) stosuje się do postanowień niniejszego rozdziału i pozwolenia; oraz

b) podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zabezpieczenia specjalnej pieczęci lub formularzy opatrzonych pieczęcią upoważnionego urzędu, jak określono w artykule 91 ustęp 1 litera a) lub specjalną pieczęcią.

2. W przypadku niewłaściwego użycia przez jakąkolwiek osobę formularzy przeznaczonych do sporządzania dokumentów T2L opatrzonych pieczęcią urzędu celnego, określonego w artykule 91 ustęp 1 litera a) lub specjalną pieczęcią, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek postępowania karnego, upoważniony nadawca staje się odpowiedzialny za opłaty celne i inne opłaty pozostające do zapłacenia w jakimkolwiek kraju w wyniku tego niewłaściwego użycia, chyba że jest w stanie wykazać organom celnym, przez które został upoważniony, że podjął środki wymagane na podstawie ustępu 1 litera b).

Wyłączenie niektórych towarów

Artykuł 96

Organy celne kraju wywozu mogą wyłączyć niektóre kategorie towarów i rodzaje ruchu z udogodnień przewidzianych w niniejszym rozdziale.

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ ZAŁADUNKOWY

Nr pozycji Znaki, numery, ilość i rodzaj opakowań; opis towarów Kraj wysyłki/wywozu: Masa brutto
(kg) Wypełnia urząd celny

(Podpis)


ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNY TRANZYT/TRANZYT WSPÓLNOTOWY
AVISO DE PASO AVIS DE PASSAGE
GRÆNSEOVERGANGSATTEST AVVISO DI PASSAGGIO
GRENZÜBERGANGSSCHEIN KENNISGEVING VAN DOORGANG
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
TRANSIT ADVICE NOTE AVISO DE PASSAGEM
*
Określenie środków transportu:
DOKUMENT TRANZYTOWY PRZEWIDYWANY URZĄD TRANZYTOWY (I KRAJ):

Rodzaj (T1, T2, T2 ES T2 PT) i numer
Urząd wyjściaWYPEŁNIA URZĄD

Data tranzytu:


Podpis
Pieczęć urzędowa

* Dodać odpowiednie wyrażenia w języku fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim.

ZAŁĄCZNIK III

WSPÓLNY TRANZYT/TRANZYT WSPÓLNOTOWY
RECIBO RÉCÉPISSÉ
ANKOMSTBEVIS RICEVUTA
EINGANGSBESCHEINIGUNG ONTVANGSTBEWIJS
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ RECIBO
RECEIPT *

Urząd celny w
niniejszym poświadcza, że dokument T1, T2, T2ES, T2PT1
Egzemplarz kontrolny Τ51

zarejestrowany dnia …………pod nr .……………………….

przez urząd w
został złożony oraz że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości do dnia dzisiejszego w odniesieniu do przesyłki, której dotyczy ten dokument.


Pieczęć urzędowa w ......................................................, dnia ................19 ........
(Miejsce) (Data)


.
(Podpis)
1 Niepotrzebne skreślić.
* Dodać odpowiednie wyrażenia w języku fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim.


ZAŁĄCZNIK IV

Uwaga: Poświadczenie musi być bezzwłocznie zwrócone do urzędu składania gwarancji w razie WSPÓLNY TRANZYT/ POŚWIADCZENIE GWARANCJI
TRANZYT WSPÓLNOTOWY (recto)
1. Ważne do 2. Nr
Dzień Miesiąc Rok

3. Główny zobowiązany (Nazwisko i imię lub nazwa oraz dokładny adres i kraj)
4. Gwarant
(Nazwisko i imię lub nazwa oraz dokładny adres i kraj)
5. Urząd składania gwarancji
(dokładny adres i kraj)
6. Gwarancja obejmuje (kwota w walucie krajowej) (cyframi): (słownie):
7. Urząd składania gwarancji poświadcza, że wyżej wymieniony główny zobowiązany jest upoważniony do przeprowadzenia operacji T1 lub T2 w następujących krajach (niewłaściwe skreślić):
BELGIA DANIA NIEMCY GRECJA HISZPANIA FRANCJA IRLANDIA WŁOCHY
LUKSEMBURG NIDERLANDY PORTUGALIA ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
FINLANDIA ISLANDIA NORWEGIA AUSTRIA SZWECJA SZWAJCARIA
8. Ważność przedłużono do W ......................................................, dnia …………………..
(Miejsce) (Data)

Dzień Miesiąc Rok
włącznie

W ......................................................., dnia …………………………….
(Miejsce)
(Data)
(Podpis i pieczęć) (Podpis i pieczęć)

9. Osoby upoważnione do podpisania zgłoszeń T1 lub T2 w imieniu głównego zobowiązanego
(verso)
1 Jeżeli główny zobowiązany jest przedsiębiorstwem, osoba podpisująca w polu 11 musi podać swoje nazwisko, imię i stanowisko w przedsiębiorstwie. 10. Nazwisko, imię i wzór podpisu osoby upoważnionej 11. Podpis głównego zobowiązanego1 10. Nazwisko, imię i wzór podpisu osoby upoważnionej 11. Podpis głównego zobowiązanego1


ZAŁĄCZNIK V

(recto)
WSPÓLNY TRANZYT/
TRANZYT WSPÓLNOTOWY A 000 000

TYTUŁ GWARANCJI RYCZAŁTOWEJ

Wydany przez:

(Nazwa (nazwisko) i adres osoby lub przedsiębiorstwa)

(Zobowiązanie gwaranta przyjęto w

przez urząd składania gwarancji )
Niniejszy tytuł jest ważny do kwoty 7 000 ECU na jedną operację T1 lub T2 rozpoczynającą się
nie później niż

i dla której głównym zobowiązanym jest


(Nazwa (nazwisko) i adres osoby lub przedsiębiorstwa)(Podpis głównego zobowiązanego1)

(Podpis i pieczęć gwaranta)
1 Podpis nieobowiązkowy.

(verso)

Wypełnia urząd wyjścia

Operacja tranzytu wykonana na podstawie dokumentu T1/T2/T2ES/T2PT zarejestrowanego w ............................................. nr ....................................................

przez urząd w


(Pieczęć urzędowa)
(Podpis)

ZAŁĄCZNIK VI

(Niniejszy dodatek nie zawiera załącznika VI.)


ZAŁĄCZNIK VII

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH TRANSPORT MOŻE POWODOWAĆ PODWYŻSZENIE KWOTY GWARANCJI RYCZAŁTOWEJ

1 2 3
Pozycja w Zharmonizowanym Systemie Wyszczególnienie Ilość odpowiadająca kwocie 7 000 ECU
02.01 Wołowina świeża lub chłodzona 3 000 kg
02.02 Wołowina mrożona 3 000 kg
ex 02.10 Wołowina solona, w solance, suszona lub wędzona 3 000 kg
04.02 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
5 000 kg
04.05 Masło i inne tłuszcze i oleje otrzymane z mleka 3 000 kg
04.06 Sery i twarogi 3 500 kg
ex 09.10 Kawa niepalona, nawet bezkofeinowa 3 000 kg
ex 09.01 Kawa palona, nawet bezkofeinowa 2 000 kg
09.02 Herbata 3 000 kg
ex 16.01 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi, z trzody chlewnej
4 000 kg
ex 16.02 Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z trzody chlewnej
4 000 kg
ex 16.02 Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z bydła
3 000 kg
ex 21.01 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy 1 000 kg
ex 21.01 Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty 1 000 kg
ex 21 06 Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 18% wagowo lub więcej tłuszczu z mleka

3 000 kg
22.04 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 20.09

15 hl
22.05 Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawiane roślinami lub substancjami aromatycznymi

15 hl
ex 22.07 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej
3 hl
ex 22.08 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.
3 hl
ex 22.08 Wyroby spirytusowe, likiery i inne napoje alkoholowe 5 hl
ex 24.02 Papierosy 70 000 sztuk
ex 24.02 Cygaretki 60 000 sztuk
ex 24.02 Cygara 25 000 sztuk
ex 24.03 Tytoń do palenia 100 kg
ex 27.10 Lekkie i średnie oleje naftowe i oleje napędowe 200 hl
33.03 Perfumy i wody toaletowe 5 hl

ZAŁĄCZNIK VIII

ETYKIETA (artykuły 33 i 50)Kolor: czarny lub zielony.


ZAŁĄCZNIK IX

SPECJALNA PIECZĘĆ1. Godło państwa

2. Urząd celny

3. Numer dokumentu

4. Data

5. Upoważniony nadawca

6. Pozwolenie

DODATEK III

Artykuł 1

1. Formularze zgłoszeń T1 lub T2 sporządzane są zgodnie z załącznikami I-IV do niniejszego dodatku.

2. Dane szczegółowe zamieszczane są na formularzach samokopiujących:

a) w przypadku załączników I i III na egzemplarzach podanych w załączniku V;

b) w przypadku załączników II i IV na egzemplarzach podanych w załączniku VI.

3. Formularze są wypełniane i stosowane:

a) jako zgłoszenia T1 lub T2 zgodnie z uwagą wyjaśniającą zawartą w załączniku VII;

b) jako dokumenty T2L zgodnie z uwagą wyjaśniającą zawartą w załączniku VIII.

W obu przypadkach stosuje się, w odpowiednim przypadku, uwagi podane w załączniku IX.

Artykuł 2

1. Formularze drukowane są na papierze samokopiującym, przygotowanym do pisania, o gramaturze co najmniej 40 gram na metr kwadratowy. Papier musi być wystarczająco nieprzezroczysty, aby informacje na jednej stronie nie przebijały na drugą stronę i na tyle trwały, aby nie ulegał łatwo podarciu czy gnieceniu. Wszystkie egzemplarze wykonane są na białym papierze. Jednakże na egzemplarzach stosowanych do tranzytu (1, 4, 5 i 7), pola nr 1 (z wyłączeniem części środkowej), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza część po lewej stronie), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 posiadają zielone tło. Formularze drukowane są zielonym atramentem.

2. Format formularzy wynosi 210 na 297 milimetrów z maksymalnym odchyleniem 5 milimetrów mniej i 8 milimetrów więcej w odniesieniu do ich długości.

3. Umawiające się Strony mogą również postanowić, aby na formularzach widniała nazwa (nazwisko) i adres drukarni lub znak pozwalający na jej identyfikację.

4. W lewym górnym rogu formularza Umawiające się Strony mogą wydrukować znak pozwalający na określenie Umawiającej się Strony uczestniczącej w procedurze. Mogą również wydrukować słowa „WSPÓLNY TRANZYT” w miejsce słów „TRANZYT WSPÓLNOTOWY”. Dokumenty, na których widnieje taki znak lub inne wyrażenie, są akceptowane przy okazywaniu przez inną Umawiającą się Stronę.

Artykuł 3

1. Jeżeli formalności są wypełnione przy użyciu publicznych lub prywatnych systemów komputerowych, właściwe organy upoważniają osoby, które o to wnoszą, do zastąpienia podpisu odręcznego porównywalnym rozwiązaniem technologicznym, które może opierać się, gdzie stosowne, na użyciu kodów, oraz które wywołuje te same skutki prawne, co podpis odręczny. To udogodnienie dopuszczone jest wyłącznie wtedy, gdy spełniane są warunki techniczne i administracyjne ustanowione przez właściwe organy.

2. Jeżeli formalności są wypełnione przy użyciu publicznych lub prywatnych komputerów, na których jednocześnie drukowane są zgłoszenia, właściwe organy mogą przewidzieć bezpośrednie poświadczanie sporządzonych przez te systemy zgłoszeń, w miejsce odręcznego lub mechanicznego odcisku pieczęci urzędu celnego i podpisu właściwego funkcjonariusza.

ZAŁĄCZNIK I

WZÓR FORMULARZY ZGŁOSZEŃ T1 LUB T2


A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE

1 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla kraju wysyłki/wywozu 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Pierwszy kraj przeznacz enia 11 Kraj handlu 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
1 29 Urząd celny wyprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE
Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD WYJŚCIA Pieczęć 54 Miejsce i data:
Wynik:
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień):
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

Ε KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZUA URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
2 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla statystyki - kraj wysyłki/wywozu 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Pierwszy kraj przeznacz enia 11 Kraj handlu 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
2 29 Urząd celny wyprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE
Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD WYJŚCIA Pieczęć 54 Miejsce i data:
Wynik
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień):
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
3 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla nadawcy/eksportera 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Pierwszy kraj przeznacz enia 11 Kraj handlu 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
3 29 Urząd celny wyprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE
Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD WYJŚCIA Pieczęć 54 Miejsce i data:
Wynik:
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień)
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
4 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla urzędu przeznaczenia 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań
8 Odbiorca Nr UWAGA
Jeśli ten egzemplarz jest stosowany wyłącznie dla poświadczenia WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW PRZEWOŻONYCH POZA PROCEDURĄ TRANZYTU WSPÓLNOTOWEGO to należy wypełnić tylko pola 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 i w określonych przypadkach 4, 33, 38, 40 i 44.


14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu

17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont.


21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

25 Rodzaj transportu 27 Miejsce załadunku
na granicy
4
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)

38 Masa netto (kg)

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument


44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.


55 Przeładunki Miejsce i kraj Miejsce i kraj
Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp. Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp.
Kont 1) Oznaczenie nowego kont. Kont. 1) Oznaczenie nowego kont.
1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE. 1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE.
F POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZ Nowe zamknięcia: Ilość Znaki Nowe zamknięcia: Ilość Znaki
Podpis: Pieczęć: Podpis: Pieczęć:
50 Główny zobowiązany Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj) reprezentowany przez:
Miejsce i data:

52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA Pieczęć: 54 Miejsce i data
Wynik
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień)
Podpis:

Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

56 Inne zdarzenia podczas przewozu
Stan rzeczy i podjęte środki G POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZ
H KONTROLA A POSTERIORI (jeśli ten egzemplarz jest stosowany dla poświadczenia wspólnotowego statusu towarów)
WNIOSEK O WERYFIKACJĘ WYNIKI WERYFIKACJI
Wnosi się o weryfikację tego dokumentu pod względem jego autentyczności i prawidłowości zawartych w nim danych Ten dokument (1)

jest poświadczony przez podany w nim urząd celny i dane zawarte w nim są prawidłowe.

nie odpowiada wymogom autentyczności i prawidłowości (patrz uwagi poniżej).

Miejsce i data: Miejsce i data:
Podpis: Pieczęć: Podpis: Pieczęć:
Uwagi:

(1) W odpowiednią kratkę wstawić X.
I KONTROLA PRZEZ URZĄD PRZEZNACZENIA (TRANZYT WSPÓLNOTOWY)
Dzień przybycia: Egzemplarz nr 5 zwrócono
Kontrola zamknięć: w dniu
po wpisaniu do
Uwagi: Nr
Podpis:Pieczęć:


1 ZGŁOSZENIE
5 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz zwrotny - tranzyt wspólnotowy 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań
8 Odbiorca Nr15 Kraj wysyłki/wywozu

17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont. Tilbagesendes til: Zurücksenden an:
Επισρεπτέο είς: Return to:
Renvoyer à: Rinviare a:
Terugzenden aan: Devolver a:


21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

25 Rodzaj transportu 27 Miejsce załadunku
na granicy
5

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)

38 Masa netto (kg)

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument


44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.


55 Przeładunki Miejsce i kraj Miejsce i kraj
Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp. Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp.
Kont 1) Oznacz nowego kont. Kont. 1) Oznacz nowych kont.
1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE. 1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE.
F POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZ Nowe zamknięcia: Ilość Znaki Nowe zamknięcia: Ilość Znaki
Podpis: Pieczęć: Podpis: Pieczęć:

50 Główny zobowiązany Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj) reprezentowany przez:
Miejsce i data:

52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA Pieczęć:
Wynik:
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień):
Podpis:


56 Inne zdarzenia podczas przewozu
Stan rzeczy i podjęte środki G POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZI KONTROLA PRZEZ URZĄD PRZEZNACZENIA (TRANZYT WSPÓLNOTOWY)
Dzień przybycia: Egzemplarz nr 5 zwrócono
Kontrola zamknięć: w dniu
po wpisaniu do
Uwagi: Nr
Podpis:Pieczęć:

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA - POTWIERDZENIE ODBIORU (Wypełnia osoba zainteresowana przed przedstawieniem go w urzędzie celnym przeznaczenia)
Oświadczam, że dokument ........................................................................................ wydany przez urząd celny w ............................................................ (nazwa i kraj) pod nr .............................................. został przedłożony i nie stwierdzono w nim dotąd żadnych nieprawidłowości w danych dotyczących tej przesyłki. Pieczęć urzędu celnego przeznaczenia:

Data: Podpis:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
6 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla kraju przeznaczenia 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Ostatni kraj przeznacz enia 11 Kraj handlu / prod. 12 Szczegóły dotyczące wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
6 29 Urząd celny wyprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 P R O C E D U R A 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNERazem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA 54 Miejsce i data:

Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY PRZEZNACZENIAA URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
7 2 Nadawca / Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla statystyki - kraj przeznaczenia 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Ostatni kraj przezn. 11 Kraj handlu / prod. 12 Szczegóły dotyczące wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy przywozie 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce wyładunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
7 29 Urząd celny wprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 P R O C E D U R A 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE

Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA 54 Miejsce i data:

Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:


A URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA 1 ZGŁOSZENIE
8 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla odbiorcy 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe nr
10 Ostatni kraj przezn. 11 Kraj handlu/prod. 12 Szczegóły dotyczące wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy przywozie 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce wyładunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
8 29 Urząd celny wprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 P R O C E D U R A 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe infor macje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE

Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA 54 Miejsce i data:

Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

ZAŁĄCZNIK II

WZÓR FORMULARZA ZASTĘPCZEGO ZGŁOSZENIA T1 LUB T2


A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
1 6 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla kraju wysyłki/wywozu Egzemplarz dla kraju przeznaczenia 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 I-wszy / ost. kraj przezn. 11 Kraj handlu / prod. 12 Szczegóły dotyczące wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy przywozie 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość faktury 23 Kurs waluty 24 Rodzaj tran
transportu przekraczającego granicę sakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrzne 27 Miejsce zał./wył. 28 Adnotacje finansowe i bankowe
go
1 6 29 Urząd celny wyprowadzenia/wprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 P R O C E D U R A 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe infor macje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE
Razem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D/J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA/PRZEZNACZENIA Pieczęć: 54 Miejsce i data:
Wynik:
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień):
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

E/J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIAA URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
2 7 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla statystyki - kraj wysyłki/wywozu Egzemplarz dla statystyki - kraj przeznaczenia 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 I-wszy / ost. kraj przezn. 11 Kraj prod / handlu 12 Dane szczeg. dot. wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu/przybyciu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość 23 Kurs waluty 24 Rodzaj
transportu przekraczającego granicę faktury transakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrznego 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe

2 7 29 Urząd celny wyprowadzenia/wprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe infor macje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNERazem:
50 Główny zobowiązany

Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj) reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D/J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA/PRZEZNACZENIA Pieczęć 54 Miejsce i data:
Wynik
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień)
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:


A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
3 8 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla nadawcy/eksportera Egzemplarz dla odbiorcy 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań 7 Numer referencyjny
8 Odbiorca Nr 9 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Nr
10 Pierwszy/ost. kraj przezn. 11 Kraj prod/handlu 12 Dane szczeg. dot. wartości 13 W.P.R.

14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu 15 Kod kraju wysyłki/wywozu 17 Kod kraju przeznaczenia

a b a b
16 Kraj pochodzenia 17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu/przybyciu 19 Kont. 20 Warunki dostawy

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka 22 Waluta i ogólna wartość 23 Kurs waluty 24 Rodzaj
transportu przekraczającego granicę faktury transakcji
25 Rodzaj transportu na granicy 26 Rodzaj transportu wewnętrznego 27 Miejsce załadunku 28 Adnotacje finansowe i bankowe

3 8 29 Urząd celny wyprowadzenia/wprowadzenia 30 Lokalizacja towaru
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju poch. 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca jednostka miary 42 Wartość pozycji 43 Kod
M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP 48 Płatność odroczona 49 Oznaczenie składu

B ELEMENTY KALKULACYJNE


Razem:
50 Główny zobowiązany
Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj) reprezentowany przez:
Miejsce i data:


52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D/J KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA/PRZEZNACZENIA Pieczęć 54 Miejsce i data:
Wynik
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień)
Podpis:
Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
4 5 2 Nadawca/Eksporter
ٱ Nr
Egzemplarz dla urzędu przeznaczenia Egzemplarz zwrotny – tranzyt wspólnotowy 3 Formularze 4 Wyk. załad.

5 Pozycje 6 Liczba opakowań
8 Odbiorca Nr UWAGA
Jeśli ten egzemplarz jest stosowany wyłącznie dla poświadczenia WSPÓLNOTOWEGO CHARAKTERU TOWARÓW PRZEWOŻONYCH POZA PROCEDURĄ TRANZYTU WSPÓLNOTOWEGO to należy wypełnić tylko pola 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 i w określonych przypadkach 4, 33, 38, 40 i 44.


14 Zgłaszający/przedstawiciel Nr 15 Kraj wysyłki/wywozu

17 Kraj przeznaczenia
18 Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu 19 Kont.
Tilbagesendes til:
Επισρεπτέο είς:
Renvoyer à:
Terugzenden aan: Zurücksenden an:
Return to:
Rinviare a:
Devolver a:

21 Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

25 Rodzaj transportu 27 Miejsce załadunku
na granicy
4 5

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów)- Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)

38 Masa netto (kg)

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument


44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.


55 Przeładunki Miejsce i kraj Miejsce i kraj
Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp. Oznakowanie i przyn. państw. nowych śr. transp.
Kont 1) Oznaczenie nowego kont Kont. 1) Oznaczenie nowego kont.
1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE. 1) Wpisać 1 jeśli TAK lub 0 jeśli NIE.
F POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZ Nowe zamknięcia: Ilość Znak: Nowe zamknięcia: Ilość Znak
Podpis: Pieczęć: Podpis: Pieczęć:50 Główny zobowiązany Nr Podpis: C URZĄD CELNY WYJŚCIA
51 Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj) reprezentowany przez:
Miejsce i data:

52 Zabezpieczenie Kod 53 Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
nieważne na
D KONTROLA PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIA Pieczęć:
54 Miejsce i data
Wynik:
Nałożone zamknięcia: ilość:
znaki:
Termin (ostatni dzień):
Podpis:

Podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela:

56 Inne zdarzenia podczas przewozu
Stan rzeczy i podjęte środki

G POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWYCH WŁADZ
H KONTROLA A POSTERIORI (jeśli ten egzemplarz jest stosowany dla poświadczenia wspólnotowego charakteru towarów)
WNIOSEK O WERYFIKACJĘ
Wnosi się o weryfikację tego dokumentu pod względem jego WYNIKI WERYFIKACJI
Ten dokument (1)
autentyczności i prawidłowości zawartych w nim danych. jest poświadczony przez podany w nim urząd celny i dane zawarte w nim są prawidłowe

nie odpowiada wymogom autentyczności i prawidłowości (patrz uwagi poniżej).

Miejsce i data:

Miejsce i data:
Podpis: Pieczęć:


Podpis: Pieczęć:
Uwagi:(1) W odpowiednią kratkę wstawić X.

I KONTROLA PRZEZ URZĄD PRZEZNACZENIA (TRANZYT WSPÓLNOTOWY)
Dzień przybycia: Egzemplarz nr 5 zwrócono
Kontrola zamknięć: w dniu
po wpisaniu do
Uwagi: Nr

Podpis: Pieczęć:TRANZYT WSPÓLNOTOWY- POKWITOWANIE (do wypełnienia przez zainteresowaną osobę przed okazaniem urzędowi celnemu przeznaczenia)
Niniejszym zaświadczam, że dokument .....………………………………………........................... wydany przez Urząd celny w ……………………………...................................………. (nazwa i kraj) pod nr …………………………… został przedłożony i nie stwierdzono w nim dotąd żadnych nieprawidłowości dotyczących przesyłki, której dotyczy.

Pieczęć urzędu celnego przeznaczenia:
Data: Podpis:

ZAŁĄCZNIK III

WZORY DALSZYCH ARKUSZY FORMULARZY STOSOWANYCH WRAZ ZE WZORAMI FORMULARZY ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU I


A URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
2 Odbiorca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 1

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP

Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
1 Egzemplarz dla kraju wysyłki/wywozu
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 2

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP

Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
2 Egzemplarz dla statystyki - kraj wysyłki/wywozu
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:


A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 3

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg)

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP


Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
3 Egzemplarz dla nadawcy/eksportera
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 4

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.
4 Egzemplarz dla urzędu celnego przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA

1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 5

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.
5 Egzemplarz zwrotny – tranzyt wspólnotowy
C URZĄD CELNY WYJŚCIAA URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 6
nr
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP

Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
6 Egzemplarz dla kraju przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

A URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 7

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP


Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
7 Egzemplarz dla statystyki - kraj przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA

Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

A URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 8
nr
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP


Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
8 Egzemplarz dla odbiorcy
C URZĄD CELNY WYJŚCIA

Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

ZAŁĄCZNIK IV

WZORY DALSZYCH ARKUSZY FORMULARZY STOSOWANYCH WRAZ ZE WZORAMI FORMULARZY ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU II


A URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter 8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 1 6

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP


Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
1 Egzemplarz dla kraju wysyłki/wywozu
6 Egzemplarz dla kraju przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:

A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter 8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 2 7

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MPRazem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
2 Egzemplarz dla statystyki - kraj wysyłki/wywozu
7 Egzemplarz dla statystyki - kraj przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:A URZĄD CELNY WYSYŁKI/WYWOZU/PRZEZNACZENIA
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter 8 Odbiorca Nr C BIS
□ 3 Formularze 3 8

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D. I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
34 Kod kraju pochodzenia 35 Masa brutto (kg) 36 Preferencje

a b
37 PROCEDURA 38 Masa netto (kg) 39 Kontyngent

40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41 Uzupełniająca j.m. 42 Wartość Pozycji 43 M.W.
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia Kod
Kod D.I. 45 Korekta

46 Wartość statystyczna
47 Obliczanie opłat Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP


Razem pierwsza pozycja: Razem druga pozycja:

Typ Podstawa opłaty Stawka Kwota MP Typ Kwota MP OGÓŁEM
3 Egzemplarz dla statystyki - kraj wysyłki/wywozu
8 Egzemplarz dla statystyki - kraj przeznaczenia
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
Razem trzecia pozycja: Wszystkie pozycje razem:
1 ZGŁOSZENIE
2 Nadawca/Eksporter Nr C BIS
□ 3 Formularze 4 5

31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
41
44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D. I.


31 Opakowania i opis towaru Znaki i numery - Numery kontenera(-ów) - Liczba i rodzaj 32 Pozycja 33 Kod towaru
Nr
35 Masa brutto (kg)
38 Masa netto (kg)
40 Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

44 Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Kod D.I.
4 Egzemplarz dla urzędu celnego przeznaczenia
5 Egzemplarz zwrotny –
tranzyt wspólnotowy
C URZĄD CELNY WYJŚCIA
ZAŁĄCZNIK V

WSKAZANIE EGZEMPLARZY FORMULARZY PODANYCH W ZAŁĄCZNIKACH I ORAZ III, W KTÓRYCH DANE SZCZEGÓŁOWE MUSZĄ BYĆ ZAMIESZCZONE Z ZASTOSOWANIEM PROCESU SAMOKOPIOWANIA

(wliczając egzemplarz 1)

Pole
nr Egzemplarze Pole
nr Egzemplarze

I. POLA DLA OPERACJI HANDLOWYCH
1 1-8 32 1-8
Z wyjątkiem środkowego podpodziału: 33 Pierwszy podpodział
1-3 z lewej strony
2 1-51 1-8
3 1-8 pozostałe:
4 1-8 1-3
5 1-8 35 1-8
6 1-8 38 1-8
8 1-51 40 1-51
15 1-8 44 1-51
17 1-8 50 1-8
18 1-51 51 1-8
19 1-51 52 1-8
21 1-51 53 1-8
25 1-51 54 1-4
27 1-51 55 —
31 1-8 56 —

II. POLA DLA ADMINISTRACJI
C 1-82 G ––
D 1-4 H —
E — I —
F — —
1 W żadnym przypadku podmioty gospodarcze nie mają obowiązku wypełnienia tych pól na egzemplarzach 5 i 7, do celów tranzytu.
2 Kraj wywozu może wybrać, czy zamieszczać te dane szczegółowe na określonych egzemplarzach.


ZAŁĄCZNIK VI

WSKAZANIE EGZEMPLARZY FORMULARZY PODANYCH W ZAŁĄCZNIKACH II ORAZ IV, W KTÓRYCH DANE SZCZEGÓŁOWE MUSZĄ BYĆ ZAMIESZCZONE Z ZASTOSOWANIEM PROCESU SAMOKOPIOWANIA

(wliczając egzemplarz 1)

Pole
nr Egzemplarze Pole
nr Egzemplarze

I. POLA DLA OPERACJI HANDLOWYCH
1 1-4 32 1-4
Z wyjątkiem środkowego podpodziału: 33 Pierwszy podpodział z lewej strony
2 1-3 1-4
3 1-4 pozostałe
4 1-4 1-3
5 1-4 35 1-4
6 1-4 38 1-4
8 1-4 40 1-4
15 1-4 44 1-4
17 1-4 50 1-4
18 1-4 51 1-4
19 1-4 52 1-4
21 1-4 53 1-4
25 1-4 54 1-4
27 1-4 55 —
31 1-4 56 —

II. POLA DLA ADMINISTRACJI
C 1-4 G __
D/J 1-4 H —
E/J –– I —
F ––

ZAŁĄCZNIK VII

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DO STOSOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZEŃ T1 i T2

TYTUŁ I

Uwagi ogólne

A. Opis ogólny

Formularze określone w załącznikach I-IV do niniejszego dodatku mają być stosowane do przewozu towarów w ramach procedury T1 lub T2 między krajami będącymi uczestnikami procedury (z wyłączeniem towarów przewożonych w ramach procedur uproszczonych niektórymi środkami transportu).

W przypadku formularzy określonych w załącznikach I i III do niniejszego dodatku, należy używać wyłącznie egzemplarzy 1, 4, 5 i 7:

- egzemplarza 1 zatrzymywanego przez organy kraju wysyłki/wywozu (formalności dotyczące wysyłki i tranzytu),

- egzemplarza 4 przechowywanego przez urząd przeznaczenia (formalności tranzytu oraz dowody na status wspólnotowy towarów),

- egzemplarza 5 będącego egzemplarzem zwrotnym dla procedury tranzytu,

- egzemplarza 7 stosowanego dla statystyki kraju przeznaczenia (dla formalności tranzytu i przybycia/przywozu).

(Egzemplarz 7 może być stosowany dla innych potrzeb administracyjnych zgodnie z wymogami Umawiających się Stron.)

Formularze określone w załącznikach II i IV do niniejszego dodatku mogą być również stosowane, w szczególności, gdy zgłoszenia przetwarzane są przez system komputerowy. W takich przypadkach stosowane powinny być dwa zestawy, każdy złożony co najmniej z egzemplarzy 1/6, 2/7 i 4/5. Pierwszy zestaw odpowiada wówczas, z uwagi na zawarte w nim dane szczegółowe, egzemplarzom 1 i 4 powyżej, a drugi egzemplarzom 5 i 7.

W takim przypadku w każdym zestawie, liczba używanych egzemplarzy musi być podana przez wykreślenie cyfr, na marginesie formularza, odnoszących się do egzemplarzy nie używanych.

Każdy zestaw tak określony, tworzony jest w taki sposób, aby informacje, które mają być skopiowane na różnych egzemplarzach, były kopiowane z zastosowaniem obróbki chemicznej papieru.

Istnieją sytuacje, w których niezbędne jest zapewnienie dowodu wspólnotowego statusu określonych towarów w miejscu przeznaczenia, pomimo iż nie zastosowano procedury T1 lub T2. W takich przypadkach konieczne będzie zastosowanie formularza, który odpowiada egzemplarzowi 4 wzoru zawartego w załączniku I do niniejszego dodatku lub egzemplarzowi 4/5 wzoru zawartego w załączniku II do niniejszego dodatku. Formularz ten jest uzupełniany w miarę potrzeby, przez jeden lub więcej formularzy zgodnych z egzemplarzem 4 lub 4/5 wzorów zawartych odpowiednio w załącznikach III i IV do niniejszego dodatku lub wzorów zawartych w załącznikach I i II do niniejszego dodatku, jeżeli w przypadku zastosowania systemu komputerowego do przetwarzania zgłoszeń wystawiającego takie zgłoszenia, wzory z załączników III i IV do niniejszego dodatku nie są stosowane jako formularze uzupełniające.

Zgodnie ze swoja wolą, podmioty gospodarcze mogą również używać indywidualnie drukowanych zestawów, według ich wyboru, w takim zakresie, w jakim stosowane formularze odpowiadają urzędowemu wzorowi.

B. Wymagane dane szczegółowe

Formularze, o których mowa, obejmują wszystkie dane, które mogą być wymagane przez różne kraje. Obowiązkowe jest wypełnienie niektórych pól, podczas gdy inne wypełniane są wyłącznie, jeżeli zażąda tego kraj, w którym dopełniane są formalności. W tym zakresie należy ściśle przestrzegać postanowień tej części niniejszych uwag wyjaśniających, w której określone jest stosowanie różnych pól.

Maksymalna liczba pól, które należy wypełnić to:

pola 1 (z wyłączeniem drugiego podpodziału), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwszy podpodział), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (pola z zielonym tłem).

C. Instrukcje dotyczące stosowania formularzy

Formularze muszą być wypełniane przy użyciu maszyny do pisania lub procesu mechanicznego lub podobnego. Mogą być również wypełnianie odręcznie w sposób czytelny, atramentem, drukowanymi literami. W celu ułatwienia wypełniania przy użyciu maszyny do pisania, formularz powinien być włożony do maszyny w taki sposób, aby pierwsza litera danych szczegółowych wpisywana w polu 2 znajdowała się w jego górnym lewym rogu.

Dane na formularzach nie mogą być wymazywane ani nadpisywane. Wszelkie zmiany wprowadza się skreślając nieprawidłowe dane i, w odpowiednim przypadku, dodając wymagane dane. Każda zmiana naniesiona w taki sposób musi być parafowana przez osobę dokonującą tych zmian i wyraźnie poświadczona przez właściwe organy. Właściwe organy mogą, w miarę potrzeby, wymagać złożenia nowego zgłoszenia.

Ponadto, formularze mogą być wypełniane przy użyciu automatycznego procesu reprodukcji zamiast którejkolwiek procedury wymienionej wyżej. Mogą być one również sporządzane i wypełniane za pomocą tego środka pod warunkiem, że postanowienia dotyczące wzorów, papieru, rozmiaru, stosowanego języka, czytelności, zakazu wymazywania, poprawiania oraz dokonywania zmian, są ściśle przestrzegane.

W miarę potrzeby wypełniane są wyłącznie pola oznaczone numerami. Pozostałe pola, oznaczone wielkimi literami, są zastrzeżone wyłącznie dla użytku wewnętrznego przez administrację.

Egzemplarz, który pozostaje w urzędzie wyjścia musi zawierać oryginalny podpis głównego zobowiązanego. Podpis głównego zobowiązanego lub, gdzie stosowne, jego upoważnionego przedstawiciela powoduje, że staje się on odpowiedzialny za dane szczegółowe odnoszące się do procedury tranzytowej, na mocy dodatku I do Konwencji i zgodnie z opisem w sekcji B powyżej.

TYTUŁ II

Dane szczegółowe zamieszczane w poszczególnych polach

I. Formalności w kraju wyjścia

Pole 1: Zgłoszenie

Dane szczegółowe, które należy podać w trzecim podpodziale tego pola:

1) Towary wysłane lub ponownie wysłane w procedurze T2 z jednego Państwa Członkowskiego Wspólnoty do drugiego

T2

2) Towary wywiezione z Państwa Członkowskiego Wspólnoty do kraju EFTA lub ponownie wysłane z kraju EFTA w procedurze T2

T2

3) Towary wysłane lub wywiezione w procedurze T1

T1

4) Łączona przesyłka towarów wspólnotowych i niewspólnotowych określonych w odrębnych formularzach dodatkowych lub wykazach załadunkowych dla każdego rodzaju towarów

T

5) Wysyłka lub ponowna wysyłka/powrotny wywóz towarów bez zastosowania procedury T2, ale wraz z dowodem wspólnotowego statusu towarów

T2L

Pole 2: Nadawca/Eksporter

Pole to jest wypełniane fakultatywnie przez Umawiające się Strony.

Wpisać pełne nazwisko/nazwę i adres zainteresowanej osoby lub przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o numer identyfikacyjny, adnotacja może być wypełniona przez Umawiające się Strony (numer identyfikacyjny przeznaczony zainteresowanej osobie przez właściwe organy do celów podatkowych, statystycznych lub innych).

W przypadku ładunku zbiorowego, Umawiające się Strony mogą postanowić, że w tym polu zostanie wpisany wyraz „różne” i że do zgłoszenia dołączona zostanie lista nadawców.

Pole 3: Formularze

Wpisanie numeru seryjnego zestawu oraz łącznej liczby użytych zestawów formularzy oraz arkuszy uzupełniających (na przykład, gdy występuje jeden formularz i dwa arkusze uzupełniające, wpisać 1/3 na formularzu, 2/3 na pierwszym arkuszu uzupełniającym oraz 3/3 na drugim arkuszu uzupełniającym).

Jeżeli zgłoszenie obejmuje wyłącznie jedną pozycję (tj. jeżeli wyłącznie jedno pole z „opisem towaru” musi być wypełnione) nie wypełniać pola 3 natomiast wpisać cyfrę 1 w polu 5.

Jeżeli używane są dwa zestawy złożone z 4 egzemplarzy zamiast jednego zestawu złożonego z 8 egzemplarzy, dwa zestawy traktować jako jeden.

Pole 4: Liczba wykazów załadunkowych

Wpisać liczbę wykazów załadunkowych dołączonych lub opisowych wykazów handlowych dopuszczonych przez właściwe organy.

Pole 5: Pozycje

Wpisać łączną liczbę pozycji zgłoszonych przez zainteresowaną osobę na łącznej liczbie formularzy i arkuszy uzupełniających (lub wykazów załadunkowych albo wykazów handlowych). Liczba pozycji musi odpowiadać liczbie wypełnionych pól z „opisem towaru”.

Pole 6: Liczba opakowań

Umawiające się Strony wypełniają to pole fakultatywnie. Wpisać łączną liczbę opakowań, na które składa się dana przesyłka.

Pole 8: Odbiorca

Wpisać pełną nazwę (nazwisko) i adres osoby (osób) lub przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw), do których towary mają być dostarczone.

Numer identyfikacyjny nie musi być wskazany na tym etapie.

Pole 15: Kraj wysyłki/wywozu

Wpisać nazwę kraju wysyłki/wywozu towarów

Pole 17: Kraj przeznaczenia

Wpisać nazwę danego kraju przeznaczenia towarów.

Pole 18: Oznakowanie i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu

Wpisać oznakowanie, np. numer(-y) rejestracyjny(-e) lub nazwę środka transportu (ciężarówka, statek, wagon kolejowy, samolot), na który towary są bezpośrednio załadowane przy okazaniu w urzędzie celnym, gdzie dopełniane są formalności wysyłki/wywozu lub tranzytu, a następnie kod kraju środka transportu (lub pojazdu prowadzącego jeżeli jest kilka środków transportu) zgodnie z kodami ustanowionymi w tym celu. Na przykład, w przypadku użycia ciągnika i przyczepy z różnymi numerami w dowodach rejestracyjnych, wpisać numery rejestracyjne obu pojazdów, wraz z podaniem kraju pochodzenia ciągnika.

W przypadku przesyłek pocztowych lub przewozu przez stałe instalacje transportowe, nie należy w tym polu wpisywać żadnych danych o numerze rejestracyjnym czy kraju pochodzenia. W przypadku przewozu koleją, nie trzeba wpisywać kraju pochodzenia.

W pozostałych przypadkach, zgłoszenie kraju pochodzenia jest fakultatywne dla Umawiających się Stron.

Pole 19: Kontener (kont.)

To pole wypełniane jest przez Umawiające się Strony fakultatywnie.

Wpisać zgodnie z kodami ustanowionymi w załączniku IX do niniejszego dodatku niezbędne dane szczegółowe w odniesieniu do przewidywanej sytuacji na granicy kraju wysyłki/wywozu, znane w chwili dopełniania formalności wysyłki/wywozu lub tranzytu.

Pole 21: Oznakowanie i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

W odniesieniu do oznakowania wypełnienie pola jest dla Umawiających się Stron fakultatywne.

W odniesieniu do przynależności państwowej wypełnienie pola jest obowiązkowe.

Jednakże, w przypadku przesyłek pocztowych lub przewozu transportem kolejowym lub stałymi instalacjami transportowymi, nie należy wpisywać żadnych danych o numerze rejestracyjnym lub przynależności państwowej.

Wpisać rodzaj (ciężarówka, statek, wagon kolejowy, samolot, itp.), po nim oznakowanie, np. numer rejestracyjny lub nazwę aktywnego środka transportu (tj. prowadzącego środka transportu), który zostanie prawdopodobnie użyty na przejściu granicznym przy wyprowadzeniu z kraju wysyłki/wywozu, a następnie kod odpowiadający jego krajowi, znany w chwili dopełniania formalności wysyłki/wywozu lub tranzytu.

W przypadku transportu kombinowanego, lub jeżeli jest kilka środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który prowadzi cały transport. Na przykład, jeżeli jest to ciężarówka na statku na morzu, aktywnym środkiem transportu jest statek, jeżeli jest to ciągnik i przyczepa, aktywnym środkiem transportu jest ciągnik, itp.

Pole 25: Rodzaj transportu na granicy

Umawiające się Strony wypełniają to pole fakultatywnie.

Wpisać, zgodnie z kodami ustanowionymi w załączniku IX do niniejszego dodatku, rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, który prawdopodobnie będzie użyty przy wyjściu z obszaru kraju wysyłki/wywozu.

Pole 27: Miejsce załadunku

Umawiające się Strony wypełniają to pole fakultatywnie. Wpisać, jeżeli stosowane, w formie kodu, w miejscu do tego przewidzianym, miejsce załadunku towarów na aktywny środek transportu, na którym towary mają przekraczać granicę kraju wysyłki/wywozu, zgodnie z wiedzą w chwili dopełniania formalności wysyłki/wywozu lub tranzytu.

Pole 31: Opakowania i opis towaru – Znaki i numery – Numer(-y) kontenerów – Liczba i rodzaj

Wpisać znaki, numery, ilość i rodzaj kontenerów lub, w przypadku towarów nie pakowanych, liczbę tych towarów objętych zgłoszeniem, lub wyraz „luzem”, gdzie właściwe, wraz z danymi szczegółowymi niezbędnymi do ustalenia tożsamości towarów. Opis towaru oznacza normalny opis handlowy wyrażony za pomocą wystarczająco precyzyjnych określeń, aby umożliwić ich identyfikację i klasyfikację. To pole musi także przedstawiać dane szczegółowe wymagane przez wszelkie reguły szczególne (podatek akcyzowy, itp.). Jeżeli używane są kontenery, znaki identyfikacyjne kontenerów powinny również znaleźć się w tym polu.

Pole 32: Numer pozycji

Wpisać kolejny numer określonej pozycji, w stosunku do łącznej liczby produktów zgłoszonych na stosowanym formularzu, zgodnie z uwagą do pola 5.

Jeżeli zgłoszenie obejmuje wyłącznie jedną pozycję, Umawiające się Strony nie muszą wymagać wypełnienia tego pola, przy czym cyfra 1 wpisywana jest w polu 5.

Pole 33: Kod towaru

To pole wypełniane jest przez Umawiające się Strony fakultatywnie. Wpisać kod przewidziany w załączniku IX.

Pole to musi być wypełnione na zgłoszeniu T2 sporządzonym w kraju EFTA tylko wtedy, gdy poprzedni dokument T2 zawiera wskazanie kodu towarowego; należy podać kod z poprzedniego dokumentu T2.

Pole 35: Masa brutto

Wpisać w kilogramach masę brutto towarów opisanych w odpowiednim polu 31. Masa brutto to całkowita masa towarów z całym ich opakowaniem, z wyłączeniem kontenerów i innych urządzeń do ich transportu.

Pole 38: Masa netto

To pole Umawiające się Strony wypełniają fakultatywnie. Wpisać w kilogramach masę netto towarów opisanych w odpowiednim polu 31. Masa netto to masa samych towarów bez jakiegokolwiek opakowania.

Pole to musi być wypełnione na zgłoszeniu T2 sporządzonym w kraju EFTA wyłącznie wtedy, gdy poprzedni dokument T2 zawiera wskazanie masy netto.

Pole 40: Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

To pole Umawiające się Strony wypełniają fakultatywnie (numery referencyjne dokumentów odnoszących się do procedury administracyjnej poprzedzającej wysyłkę/wywóz do innego kraju).

Pole 44: Informacje dodatkowe, załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia

Wpisać dane szczegółowe wymagane na mocy wszelkich szczególnych zasad mających zastosowanie w kraju wysyłki/wywozu wraz z numerami referencyjnymi dokumentów pomocniczych. (Mogą obejmować numery seryjne egzemplarzy kontrolnych (T5; numer pozwolenia na wywóz; dane dotyczące regulacji weterynaryjnych i fitosanitarnych; numer konosamentu itp.). W podpodziale „kod dodatkowych informacji (D. I.)”, wpisać, gdzie konieczne, numer kodu, podawany w tym celu dla informacji dodatkowych, które mogą być wymagane do celów tranzytu. Nie wolno używać niniejszego podpodziału do czasu rozpoczęcia funkcjonowania systemu komputerowego dla kończenia procedury tranzytu.

Pole 50: Główny zobowiązany i upoważniony przedstawiciel, miejsce, data i podpis

Wpisać pełną nazwę (imię i nazwisko) (osoby lub firmy) i adres głównego zobowiązanego oraz numer identyfikacyjny, jeżeli istnieje, przyznany przez właściwe organy. Jeżeli właściwe, wpisać pełną nazwę (imię i nazwisko) (osoby lub przedsiębiorstwa) upoważnionego przedstawiciela podpisującego dokument w imieniu głównego zobowiązanego.

Z zastrzeżeniem szczególnych przepisów, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do stosowania systemów komputerowych, oryginał odręcznego podpisu zainteresowanej osoby musi być złożony na egzemplarzu, który zostaje zatrzymany w urzędzie wyjścia. Jeżeli zainteresowaną osobą jest osoba prawna, podpisujący powinien dodać pod swoim podpisem swoje imię, nazwisko i stanowisko.

Pole 51: Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraje)

Wpisać przewidywany urząd wprowadzenia do każdego kraju, przez obszar którego towary będą przewożone lub, jeżeli transport ma przekraczać obszar innego kraju niż Umawiające się Strony, urząd wyprowadzenia, przez który środki transportu opuszczą obszar Umawiających się Stron. Urzędy celne tranzytowe są wymieniane na wykazie urzędów celnych właściwych dla tranzytu. Pod nazwą urzędu, wpisać kod odnoszący się do danego kraju.

Pole 52: Zabezpieczenie

Wpisać zgodnie z kodami ustanowionymi w tym celu rodzaj zabezpieczenia stosowanego w przypadku danej operacji, po którym następuje, jeżeli konieczne, numer poświadczenia lub tytułu gwarancji oraz urząd składania gwarancji.

Jeżeli gwarancja generalna lub pojedyncza nie jest ważna dla wszystkich krajów lub jeżeli główny zobowiązany wyłącza niektóre kraje ze stosowania gwarancji generalnej, dodać pod „nieważne dla” dany kraj(-e) zgodnie z kodami ustanowionymi w tym celu.

Pole 53: Urząd przeznaczenia (i kraj)

Wpisać nazwę urzędu, w którym towary są okazywane w celu wypełnienia procedury tranzytowej. Urzędy przeznaczenia wymienione są w „wykazie urzędów celnych właściwych dla tranzytu”.

Po nazwie urzędu, wpisać kod odnoszący się do danego kraju.

II. Formalności w drodze

Miedzy czasem, kiedy towary opuszczają urząd wywozu i/lub wyjścia, a czasem, kiedy przybywają do urzędu przeznaczenia, możliwe jest zaistnienie konieczności dodania niektórych danych szczegółowych na egzemplarzach dokumentu tranzytowego towarzyszącego towarom. Dane te dotyczą operacji transportu i muszą być podane na dokumencie, w przypadku przewozu przez przewoźnika odpowiedzialnego za środki transportu, na które towary są bezpośrednio załadowane. Te dane szczegółowe mogą być dodane odręcznie w sposób czytelny; w tym przypadku, formularz musi być wypełniony atramentem, drukowanymi literami.

Dane te dotyczą następujących pól (wyłącznie egzemplarze 4 i 5):

- przeładunek: stosować pole 55

Pole 55 (przeładunki):

Pierwsze trzy linijki tego pola zostają wypełnione przez przewoźnika, gdy w trakcie przedmiotowej operacji towary są przeładowywane z jednego środka transportu na inny lub z jednego kontenera do drugiego.

Należy zauważyć, że kiedy towary są przeładowywane, przewoźnik musi zwrócić się do właściwych organów, w szczególności, gdy konieczne okaże się nałożenie nowych zamknięć, w celu uzyskania poświadczenia dokumentu tranzytowego.

Jeżeli służby celne dopuściły przeładunek bez dozoru, przewoźnik musi dokonać odpowiednich adnotacji na dokumencie tranzytowym oraz, do celów poświadczenia, poinformować następny urząd celny, w którym towary muszą być okazane,

- Inne zdarzenia: stosować pole 56

Pole 56 (inne zdarzenia podczas przewozu):

Pole wypełniane zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami w zakresie tranzytu.

Ponadto, jeżeli towary zostały załadowane na naczepę i wyłącznie ciągnik został zmieniony w trakcie podróży (bez przenoszenia lub przeładowywania towarów) wpisać w tym polu numer rejestracyjny oraz przynależność państwową nowego ciągnika. W takich przypadkach poświadczenie przez właściwe organy nie jest konieczne.

TYTUŁ III

Uwagi dotyczące arkuszy uzupełniających

A. Arkusze uzupełniające stosowane są wyłącznie, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną pozycję (por. pole 5). Muszą one być okazywane wraz z formularzem zgodnym z załącznikami I i II.

B. Uwagi wymienione w tytule I i II powyżej mają również zastosowanie do arkuszy uzupełniających.

Jednakże:

- symbol „T1bis” lub „T2bis” należy wpisać w podpodziale trzecim pola 1,

- pole 2 i 8 arkusza uzupełniającego, którego wzór został określony w załączniku III oraz pole 2/8 arkusza uzupełniającego, którego wzór został określony w załączniku IV stosowane są przez Umawiające się Strony fakultatywnie i powinny zawierać jedynie nazwę i numer identyfikacyjny osoby której to dotyczy, jeżeli taki istnieje.

C. Jeżeli stosowane są arkusze uzupełniające, pola „opis towaru”, które nie były do tej pory użyte muszą zostać skreślone w celu zapobieżenia jakiemukolwiek późniejszemu użyciu.

ZAŁĄCZNIK VIII

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE STOSOWANIA FORMULARZY DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW NIEPRZEWOŻONYCH W RAMACH PROCEDURY T2

(DOKUMENT T2L)

A. Opis ogólny

1. Dokument T2L poświadczający wspólnotowy status towarów, do których się odnosi, sporządzany jest zgodnie z artykułem 1 ustęp 7 dodatku II.

2 Wyłącznie pola wskazane na górze formularza w rubryce „uwaga” powinny być wypełnione przez zgłaszającego.

3. Formularz musi być wypełniony przy użyciu maszyny do pisania, procesu mechanicznego lub podobnego, lub w sposób czytelny odręcznie; w tym ostatnim przypadku formularz należy wypełnić atramentem i drukowanymi literami.

4. Nie wolno wymazywać ani poprawiać danych. Zmiany wprowadza się skreślając nieprawidłowe dane i, w odpowiednim przypadku, dodając wymagane dane. Każda taka zmiana jest parafowana przez osobę wprowadzającą zmiany i poświadczona przez właściwe organy. Właściwe organy mogą, w miarę potrzeby, wymagać złożenia nowego zgłoszenia.

5. Dokumenty T2L muszą być wypełnione w języku określonym przez właściwe organy kraju wyjścia.

6. Wszelkie niewykorzystane miejsca w polach do wypełnienia przez zgłaszającego muszą być przekreślone tak, aby nie można było dokonać żadnych dalszych wpisów.

7. Dokumenty T2L stosowane są zgodnie z tytułem V dodatku II.

B. Dane dotyczące szczególnych pól

Pole 1: Zgłoszenie

Wpisać symbol „T2L” w podpodziale trzecim.

Jeżeli stosowane są jakiekolwiek arkusze uzupełniające, w polu 1 odpowiedniego(-ich) formularza(-y) musi widnieć symbol „T2Lbis” z podpodziału trzeciego.

Pole 2: Nadawca/Eksporter

To pole Umawiające się Strony wypełniają fakultatywnie. Wpisać pełną nazwę (nazwisko) i adres zainteresowanej osoby lub przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o numer identyfikacyjny, adnotacja może być wypełniona przez zainteresowane kraje (numer identyfikacyjny przyznany zainteresowanej osobie przez właściwe organy do celów podatkowych, statystycznych lub innych). W przypadku ładunku zbiorowego, kraje mogą postanowić, aby wpisywano wyraz „różne” w tym polu oraz aby wykaz nadawców był dołączany do zgłoszenia.

Pole 3: Formularze

Wpisać numer seryjny formularza spośród łącznej liczby stosowanych formularzy.

Przykłady: jeżeli dokument T2L zostaje wystawiony na pojedynczym formularzu, wpisać 1/1; jeżeli dokument T2L zawiera arkusz uzupełniający T2Lbis, wpisać 1/2 na dokumencie T2L i 2/2 na arkuszu uzupełniającym; jeżeli dokument T2L zawiera dwa arkusze uzupełniające T2Lbis, wpisać 1/3 na dokumencie T2L, 2/3 na pierwszym dokumencie T2Lbis oraz 3/3 na drugim dokumencie T2Lbis.

Pole 4: Wykazy załadunkowe

Wpisać liczbę wykazów załadunkowych dołączonych do dokumentu T2L.

Pole 5: Pozycje

Wpisać łączną liczbę pozycji zgłaszanych przez zainteresowaną osobę we wszystkich stosowanych formularzach zgłoszenia (formularzy T2L i formularzy uzupełniających lub wykazów załadunkowych) Liczba pozycji musi odpowiadać liczbie wypełnionych pól „opis towaru”.

Pole 14: Zgłaszający/przedstawiciel

Wpisać pełną nazwę (nazwisko) i adres zainteresowanej osoby lub przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi postanowieniami. Jeżeli zgłaszający i nadawca to ta sama osoba, wpisać słowo „nadawca”. Jeśli chodzi o numer identyfikacyjny, adnotacja może być wypełniona przez zainteresowane kraje (numer identyfikacyjny przyznany zainteresowanej osobie przez właściwe organy do celów podatkowych, statystycznych lub innych).

Pole 31: Opakowania i opis towaru – znaki i numery - numer kontenera

Wpisać znaki, numery, ilość i rodzaj opakowań lub, w przypadku towarów niepakowanych, liczbę tych towarów objętych zgłoszeniem, lub wyraz „luzem”, gdzie właściwe, wraz z danymi szczegółowymi niezbędnymi do ustalenia tożsamości towarów. Opis towaru oznacza normalny opis handlowy wyrażony za pomocą wystarczająco precyzyjnych określeń, aby umożliwić ich identyfikację i klasyfikację. To pole musi także przedstawiać dane szczegółowe wymagane przez wszelkie szczególne postanowienia (podatek akcyzowy, itp.). Jeżeli używane są kontenery, znaki identyfikacyjne kontenerów powinny również znaleźć się w tym polu.

Pole 32: Numer pozycji

Wpisać numer seryjny określonej pozycji, w stosunku do łącznej liczby artykułów zgłoszonych na dokumencie T2L oraz w stosowanych formularzach uzupełniających, zgodnie z określeniem w uwadze do pola 5.

Pole 33: Kod towaru

To pole musi być wypełnione przez kraj EFTA wyłącznie, gdy poprzedni dokument T2 zawiera wskazanie kodu towarowego; należy podać kod z poprzedniego dokumentu T2.

Pole 35: Masa brutto

Wpisać w kilogramach masę brutto towarów opisanych w odpowiednim polu 31. Masa brutto to całkowita masa towarów z całym ich opakowaniem, z wyłączeniem kontenerów i innych urządzeń do transportu.

Pole 38: Masa netto

Pole to musi być wypełnione na zgłoszeniu T2 sporządzonym w kraju EFTA wyłącznie, gdy poprzedni dokument T2 zawiera wskazanie masy netto.

To pole Umawiające się Strony wypełniają fakultatywnie. Wpisać w kilogramach masę netto towarów opisanych w odpowiednim polu 31. Masa netto to masa samych towarów bez jakiegokolwiek opakowania.

Pole 40: Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

Dla towarów przewożonych w procedurze TIR lub Manifestu Reńskiego lub objętych karnetem ATA, wpisać odpowiednio „TIR”, „Manifest Reński” lub „ATA”, a po tym wpisie nanieść datę wydania i numer referencyjny dokumentu właściwego dla stosowanej procedury.

Pole 44: Informacje dodatkowe, załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia

To pole należy wypełnić w kraju EFTA wyłącznie, jeżeli poprzedni dokument T2 zawiera w tym polu dane szczegółowe; dane te muszą być skopiowane w dokumencie T2L.

Pole 54: Miejsce i data, podpis i nazwa zgłaszającego lub jego przedstawiciela

Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, które mają być przyjęte w odniesieniu do użycia systemów komputerowych, na dokumencie T2L widnieć musi podpis osoby zainteresowanej, po którym należy podać pełne imię i nazwisko tej osoby. Jeżeli zainteresowana osoba jest osobą prawną, podpisujący powinien dodatkowo podać swoje stanowisko pod podpisem i nazwą.

ZAŁĄCZNIK IX

KODY STOSOWANE W FORMULARZACH DO SPORZĄDZANIA ZGŁOSZEŃ T1 i T2

Pole 1: Zgłoszenie

(Patrz załącznik VII)

Pole 19: Kontener

Stosowane kody są podane poniżej:

0: towary nieprzewożone w kontenerach;

1: towary przewożone w kontenerach.

Pole 25: Rodzaj transportu na granicy

Wykaz stosowanych kodów:

Kod dla środka transportu, przesyłek pocztowych i innych przesyłek

„A. Kod 1-cyfrowy (obligatoryjnie);

„B. Kod 2-cyfrowy (druga cyfra stosowana fakultatywnie przez Umawiające się Strony)

A B Określenie
1 10 Transport morski.
12 Wagon kolejowy na statku
16 Samobieżny pojazd drogowy na statku morskim
17 Przyczepa lub naczepa na statku morskim
18 Łódź śródlądowa na statku morskim
2 20 Transport kolejowy
23 Pojazd drogowy na wagonie kolejowym
3 30 Transport drogowy
4 40 Transport powietrzny
5 50 Poczta
7 70 Stałe instalacje transportowe
8 80 Żegluga śródlądowa
9 90 Samobieżny środek transportu

Pole 27: Miejsce załadunku/wyładunku

Kody przyjęte przez Umawiające się Strony.

Pole 33: Kod towaru

Pierwszy podpodział

We Wspólnocie wskazać osiem cyfr Nomenklatury Scalonej. W krajach EFTA wskazać po lewej stronie tego podpodziału sześć cyfr Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych wymogów dla dokumentów T2 lub T2L.

Pozostałe podpodziały

Wypełniane z zastosowaniem jakichkolwiek innych szczególnych kodów Umawiających się Stron (kody takie zostają podane w miejscu tuż pod podpodziałem pierwszym).

Pole 51: Przewidywane urzędy tranzytowe

Oznaczenie krajów

Wykaz stosowanych kodów:

Belgia B lub BE
Dania DK
Niemcy D lub DE
Grecja EL lub GR
Francja FR
Irlandia IRL lub IE
Włochy IT
Luksemburg LU
Niderlandy NL
Zjednoczone Królestwo GB
Szwajcaria CH
Austria A lub AT
Hiszpania ES
Portugalia PT
Norwegia NO
Szwecja SE
Finlandia FI
Islandia IS

Pole 52: Zabezpieczenie

Rodzaj zabezpieczenia

Wykaz stosowanych kodów:

Sytuacja
Kod Inne niezbędne oznaczenia
Dla gwarancji generalnej 1 - numer poświadczenia
- urząd gwarancji
Dla gwarancji pojedynczej 2
Dla zabezpieczenia gotówkowego 3
Dla gwarancji ryczałtowej 4 - numer tytułu gwarancji
Dla zabezpieczenia niewymaganego (tytuł IV dodatku I)
6
Zabezpieczenie niewymagane na przejazdy między urzędem wyjścia a urzędem celnym tranzytowym (artykuł 10, ustęp 2 litera b) Konwencji)


7
Zabezpieczenie niewymagane dla niektórych instytucji publicznych
8

Oznaczenie krajów:

Zastosowanie mają kody przyjęte dla pola 51.

Pole 33: Urząd przeznaczenia (i kraj)

Zastosowanie mają kody przyjęte dla pola 51.

Новости компании

Новое информационное соглашение между Евроазиатским Союзом и Китаем
06 Дек 2017 13:52Новое информационное соглашение между Евроазиатским Союзом и Китаем

Проект Соглашения, который разрабатывался на протяжении пяти лет между ЕАЭС и Китайской Республикой, [ ... ]

Показать новость
Упрощенная дорога в Финляндию для грузоперевозчиков
06 Дек 2017 13:50Упрощенная дорога в Финляндию для грузоперевозчиков

Российским правительством в конце октября текущего года была одобрена инициатива о внесении корректи [ ... ]

Показать новость
Турецкое направление: торговый оборот увеличат, визы для водителей отменят
21 Нояб 2017 13:43Турецкое направление: торговый оборот увеличат, визы для водителей отменят

Результатом прошедшего заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономи [ ... ]

Показать новость
Петербург соединят высокоскоростной магистралью с Китаем
21 Нояб 2017 13:40Петербург соединят высокоскоростной магистралью с Китаем

Представители стран ШОС подписали соглашение о развитии высокоскоростных транспортных коридоров в Ки [ ... ]

Показать новость
Новые российско-литовские разрешения международных автоперевозках
08 Нояб 2017 15:06Новые российско-литовские разрешения международных автоперевозках

Рабочая встреча представителей Литвы и РФ обсудила и одобрила новое число двухсторонних разрешений,  [ ... ]

Показать новость